.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiêu quả dạy và học môn học cờ vua cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tiền Giang

07-01-2019

RESEARCH ON ACTUAL STATUS AND SOME PROPOSED SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF KING CHESS TEACHING AND LEARNING TO STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION DIPLOMA PROGRAM IN TIEN GIANG UNIVERSITY

NGUYỄN THẾ HÙNG*

HOÀNG HẢI**

TÓM TẮT

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất (GDTC), môn Cờ Vua đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cấp học phổ thông từ năm 1980. Điều đó đã khẳng định vị trí và tầm quan trọng của môn thể thao này.

Bài viết này nhằm đánh giá khách quan thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Cờ Vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ cao đẳng Trường Đại học Tiền Giang.

Từ khóa: cờ vua; thực trạng; giải pháp; giáo dục thể chất; hiệu quả giảng dạy.

ABSTRACT

In physical education, king chess has been approved by the Ministry of Education and Training to be officially taught in universities, colleges, vocational schools and high schools since 1980. This confirms the position and importance of this sport subject.

This paper aims to objectively assess actual status and propose several solutions for improving the effectiveness of king chess teaching to students of physical education diploma program in Tien Giang University

Keywords: king chess, actual status, solutions, physical education, teaching effectiveness.

Tải file pdf tại đây ►

 

*     Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng, Trường Đại học Tiền Giang

**    Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Huế

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :