.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Khảo sát ảnh hưởng của kích thước cốt liệu đến tính chất cơ lý của bê tông rỗng thấm nước

06-01-2019

AN INVESTIGATION ON INFLUENCE OF AGGREGATE SIZE ON MECHANICAL PROPERTIES OF PERVIOUS CONCRETE

CAO NGUYÊN THI*

NGUYỄN HẢI DƯƠNG**

TÓM TẮT

Bê tông rỗng thấm nước được biết tới với những ưu điểm như: Cho phép nước và không khí thoát qua giúp giảm thiểu tình trạng nước mưa chảy tràn trên bề mặt, bổ sung nước vào nguồn nước ngầm là một hướng mới về công nghệ bê tông thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu này đã chế tạo thành công bê tông rỗng thấm nước sử dụng cốt liệu đá dăm và khảo sát sự ảnh hưởng của kích thước hạt cốt liệu đến cường độ chịu nén, độ rỗng và tốc độ thấm nước của loại bê tông này. Dự trên các kết quả thực nghiệm thu được, loại bê tông được tạo ra trong nghiên cứu này có độ rỗng dao động từ 15-35% tương ứng với tốc độ thấm từ 0,3-14 cm/s và có cường độ chịu nén đạt từ 5-17MPa đảm bảo cho mục đích sử dụng làm gạch lát vỉa hè hay đường đi bộ trong công viên,… Đồng thời đề tài cũng đã khảo sát sự ảnh hưởng của 4 nhóm kích thước hạt cốt liệu là 2-5mm, 5-10mm, 10-15mm và 15-25mm ở tỷ lệ Nước/Xi măng (N/X) là 0,25 và 0,35 cho thấy độ rỗng với tốc độ thấm tỷ lệ thuận với nhau và cùng tỷ lệ nghịch với cường độ chịu nén của bê tông rỗng.

Từ khóa: bê tông rỗng thấm nước, cường độ chịu nén, độ thấm nước.

ABSTRACT

There are some advantages of pervious concrete such as allowing water and air to go through which helps to reduce the overflow of rainwater on its surface and supplementing water into the groundwater source which is a new direction of environmentally friendly concrete technology in Vietnam. In this research, pervious concrete was successfully created by using normal aggregates together with an investigation on influence of aggregate size on compressive strength, porosity and permeability of this type of concrete. Based on the experimental data, the concrete created in this research attained the porosity of 15-35% corresponding to the permeability of 0,3-14 cm/s and the compressive strength of 5-17 MPa which ensures its use as bricks for pavements or paths in the parks. Simultaneously, an investigation on the influence of 4 different aggregate size groups (2-5 mm; 5-10 mm; 10-15 mm and 15-25 mm) with the water/cement ratios of 0,25 and 0,35 was also conducted in this research. The results indicated that the porosity is directly proportional to the permeability and both are inversely proportional to the compressive strength of pervious concrete.

Keywords: Pervious concrete, compressive strength, permeability.

Tải file pdf tại đây ►


*     Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang

**    Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :