.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

05-07-2019

Ngày 26/6/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU về tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Trong công tác tuyên truyền cần làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương trên. Làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Công tác tuyên truyền phải đóng góp tích cực vào việc tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động và phản ánh trung thực, sinh động, theo sát lộ trình, yêu cầu, nhiệm vụ của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương.

Về nội dung tuyên truyền cần quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, đồng thời làm sâu sắc những nội dung như: Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; thực trạng tồn tại, hạn chế của hệ thống hành chính cấp huyện và xã, làm rõ những kết quả tích cực nếu chủ trương này được thực hiện tốt. Khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế, xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc. Việc tổ chức thực hiện phải bám sát yêu cầu, nội dung, lộ trình nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã của Chính phủ, chương trình hành động của các địa phương, đơn vị thực hiện chủ trương này. Phản ánh những nhiệm vụ trước mắt, năm 2020, 2021 phải gắn với những nhiệm vụ lớn, rất quan trọng như: Sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật (trong đó có quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã); lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp; tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; xây dựng và phê duyệt Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm đến 2030 các đơn vị hành chính trong cả nước cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; nhấn mạnh kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp theo quy định là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu. Làm rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã gắn với việc tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước, hướng dẫn của các ban, Bộ, ngành liên quan về vấn đề này và phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm những yêu cầu về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 như: Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lựa chọn những người có phẩm chất năng lực; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp; tạm dừng việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải sắp xếp; việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải đảm bảo theo hướng tinh gọn, hợp lý, không tăng thêm đầu mối.

Phản ánh quá trình triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; tuyên truyền nội dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện chủ trương này. Thông tin công khai, minh bạch các phương án, đề án sắp xếp, các chế độ, chính sách đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện; biểu dương điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết làm ổn định tình hình khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai do không được thông tin đầy đủ; việc xây dựng các đề án, dự án không đảm bảo các yêu cầu chính đáng cần được tôn trọng của nhân dân về văn hóa, tín ngưỡng; công tác xây dựng chương trình, đề án chậm không đảm bảo tiến độ; công tác lấy ý kiến nhân dân không đúng quy trình; không đảm bảo công khai minh bạch trong giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; cố tình bổ nhiệm, đề bạt, tuyển dụng cán bộ; gây khó khăn cho nhân dân trong chuyển đổi các giấy tờ; luận điệu xuyên tạc, kích động nhân dân của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi từ việc thực hiện chủ trương này.

Tấn Quân (http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/tuyen-truyen-viec-sap-xep-cac-on-vi-hanh-chinh-cap-huyen-va-cap-xa/17163967)

Công đoàn