.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo Về việc nhận tiền Trợ cấp xã hội cho sinh viên Học kỳ I, năm học (2019-2020) (Đợt 1)

28-11-2019

THÔNG BÁO
Về việc nhận tiền Trợ cấp xã hội cho sinh viên
Học kỳ I, năm học (2019-2020) (Đợt 1)

 

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-ĐHTG ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp phát Trợ cấp xã hội cho sinh viên Học kỳ I, năm học 2019-2020,

Nay Trường Đại học Tiền Giang thông báo cho sinh viên các khóa 16, 17, 18 thuộc các khoa:  

+ Khoa học xã hội và Nhân văn

+ Khoa Sư phạm     

+ Khoa Kinh tế - Luật

+ Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

+ Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

+ Khoa Công nghệ Thông tin

+ Khoa  Kỹ thuật Xây dựng

Đến Phòng Tài vụ - Cơ sở chính - Phòng A004 để nhận tiền Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 (sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên).

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/12/2019 (từ thứ Hai đến thứ Sáu vào giờ hành chính).

Sau thời gian trên, sinh viên không đến nhận, mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

 Đề nghị Trưởng các khoa và giáo viên cố vấn triển khai thông báo đến sinh viên đến nhận tiền trợ cấp xã hội theo đúng thời gian quy định nêu trên.

HIỆU TRƯỞNG
(đã duyệt)    
Võ Ngọc Hà  

Phòng Tài vụ