.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020 (xét điểm thi THPT)

19-09-2020

 

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120/TB-ĐHTG

         Tiền Giang, ngày 18 tháng  9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng phương thức xét điểm thi THPT đối với các ngành tuyển sinh năm 2020 tại trường Đại học Tiền Giang

 

 

          Trường Đại học Tiền Giang thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng phương thức xét điểm thi THPT (điểm sàn xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi THPT) đối với các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng của Trường như sau:

 

STT

Tên Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển

Trình độ đại học

     

1

Giáo dục tiểu học

7140202

A00; A01; D01; C00

18.5

2

Sư phạm Toán

7140209

A00; A01; D01; D90

18.5

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217

C00; D01; D14; D78

18.5

4

Kế toán

7340301

A00; A01; D01; D90

17

5

Quản trị Kinh doanh

7340101

17

6

Tài chính ngân hàng

7340201

15

7

Kinh tế

7310101

15

8

Luật

7380101

A01; D01; C00; D66

17

9

Công nghệ Thực phẩm

7540101

A00; A01; B00; B08

16

10

Nuôi trồng thủy sản

7620301

15

11

Chăn nuôi

7620105

15

12

Công nghệ Sinh học

7420201

15

13

Bảo vệ thực vật

7620112

15

14

Công nghệ Thông tin

7480201

A00; A01;D07; D90

16

15

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

7510103

15

16

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

7510201

15

17

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

15

18

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

15

19

CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp

7510300

A00;A01;B00;D07

15

20

Văn hóa học

7229040

 

C00;D01;D14;D78

C00;D01;D14;D78

15

21

Du lịch

7810101

17

Trình độ cao đẳng

     

22

Giáo dục Mầm non

51140201

M01; M00

16.5

Thí sinh căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Kết quả trúng tuyển vào các ngành học sẽ được công bố theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

-Thí sinh đăng ký xét tuyển;

- Các Khoa, Phòng Ban;

- Lưu: VT, TT.KT&ĐBCLGD.

 

 

 

 

 

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục