Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Bô môn Cơ khí

02-10-2015

I. Chức năng, nghiệm vụ

II. Danh sách CBVC 

1. Ths. Đinh Hu Hnh - Trưởng b môn.

Email: dinhhuuhanh@tgu.edu.vn

2. Ts. Nguyễn Quang Sáng- Giảng viên.

Email: sang1nguyenquang@yahoo.com

3. Ths. Nguyễn Tấn Được - Giảng viên

Email: duoc1508@yahoo.com.vn

4. Ths. Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ TT ƯDKT-CGCN.

Email: mrhieu2010@gmail.com

5. Ths. Huỳnh Minh Huy - Giảng viên.

Email: huynhminhhuy@tgu.edu.vn

6. Ths.. Đoàn Hữu Liêm - Giảng viên.

Email: doanhuuliem@tgu.edu.vn

7. Ths. Huỳnh Văn Lộc - Giảng viên.

Email: huynhvanloc@tgu.edu.vn

8. Ths. Nguyễn Quang Minh - Giảng viên.

9. Ths. Lê Thanh Quân - P. Trưởng phòng QLĐT

Email: Lethanhquan@tgu.edu.vn

10. Ths. Trần Chí Thạch - Giảng viên

Email: tranchithach@yahoo.com

11. Ths. Nguyễn Huỳnh Thi - P. Trưởng phòng QLĐT

Email: nguyenhuynhthi@tgu.edu.vn

12. CH. Ngô Hồng Thạch Hãn - Giảng viên.

Email: ngohongthachhan@tgu.edu.vn

13. CH. Bùi Thị Bích Hường - Giảng viên.

Email: buithibichhuong@tgu.edu.vn

14. Ks. Võ Văn Cường – P. Trưởng phòng TTPC

Email: Vovancuong@tgu.edu.vn

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp