.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

BỘ MÁY TỔ CHỨC TRONG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG - DƯỚI GÓC NHÌN QUẢN LÝÝ SỰ THAY ĐỔI

24-02-2017

NGÔ TẤN LỰC

TÓM TẮT

 Bộ máy tổ chức của Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ đầu đã tỏ ra tương thích với sự lớn mạnh nhanh chóng của Trường và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 5 năm liền. Đứng trước nhiệm vụ nặng nề từ nhiệm kỳ 2, Trường đã có đề án cải tiến bộ máy với 7 sự thay đổi đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong vòng 1 năm sau, 4/7 sự thay đổi đã diễn ra đúng như lộ trình đã được thực hiện. Cho đến nay, còn 3/7 sự thay đổi chưa diễn ra như mong muốn. Mặt khác, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều diễn biến phức tạp do khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, đời sống viên chức; rồi diện tích xây dựng Trường lại giảm đáng kể (gần 1/3) do phải điều chỉnh quy hoạch, khiến tốc độ và định hướng bộ máy bị thay đổi không theo mục tiêu ban đầu. Bài viết này sẽ phân tích bộ máy tổ chức dưới góc độ quản lý sự thay đổi; khuyến nghị định hướng cải cách bộ máy hợp lý hơn ngay sau khi chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch chiến lược.

Từ khóa: chiến lược, quản lý sự thay đổi.

ABSTRACT

For the first five years the organizational chart of Tien Giang University (TGU) was compatible with its rapid development and helped to fulfill the university tasks effectively. To deal with the second term’s more difficult tasks, TGU embarked on a project to renovate its organizational chart by implementing seven changes. Tien Giang People’s Committee has approved this project. One year later, four of the seven changes have been implemented as projected. Currently, three of the seven changes have not been implemented. On the other hand, the economic crisis has led to dramatic changes in the economy and in the society. These have affected the progress of construction works, and staff salaries. In addition, a reduction in TGU size (nearly one third) has resulted in the changes of the original plan. These changes have meant that the organizational chart will be unable to achieve its original objectives and will have to change its pace and primary orientation. This paper aims to analyse TGU organizational chart from the perspective of the management of changes. It also proposes some approaches to clarify and make the organizational chart become consistent after necessary modification.

Key words: strategy, management of changes.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế