.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

PHÊ BÌNH VĂN HỌC NỮ QUYỀN VÀ CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA NÓ TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

24-02-2017

PHẠM THỊ THUẬN

TÓM TẮT

Khởi phát từ phương Tây, phê bình văn học nữ quyền đánh dấu bước phát triển mới trong văn học thế giới và tạo lập nhiều vấn đề quan trọng trong đời sống văn học. Đặc biệt, phê bình văn học nữ quyền đã bắt đầu hình thành nên một hệ thống lý luận của lý thuyết phê bình nữ quyền với nhiều trường phái, nhiều phương pháp, nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Từ khóa: hướng tiếp cận, phê bình nữ quyền, văn học.

ABSTRACT

Originated from Occident, feminist literary criticism has marked a new step of development in world literature and has established many important issues in literary life. Especially, an argumentation system of feminist criticism theory with many different tendencies, methods, and approaches has been formed from feminist literary criticism.

Key words: feminist criticism, approaches, literature.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế