.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

QUY TRÌNH VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN DINH DƯỠNG TRẺ EM THEO PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

24-02-2017

NGUYỄN THỊ DIỆU THẢO; LÊ MINH CÚC PHƯƠNG

TÓM TẮT

Đánh giá kết quả học tập của học sinh - sinh viên là một khâu rất quan trọng trong công tác đào tạo. Nó gắn liền và quan hệ trực tiếp với việc đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên và đổi mới phương pháp học tập của học sinh - sinh viên. Kết quả không chỉ phản ánh năng lực học của học sinh - sinh viên, mà còn phản ánh một phần phương pháp dạy học của người giảng viên. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Dinh dưỡng trẻ em ở Trường Đại học Tiền Giang, trong phạm vi bài viết này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn Dinh dưỡng trẻ em theo phương pháp trắc nghiệm khách quan. Thông qua phương pháp nghiên cứu lấy ý kiến chuyên gia, phân tích và thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu đã biên soạn được 486 câu hỏi trắc nghiệm theo ba mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng, được sắp xếp thành bốn dạng câu hỏi trắc nghiệm: Đúng/Sai, nhiều lựa chọn, điền khuyết và ghép hợp.

Từ khóa: bộ câu hỏi kiểm tra, dinh dưỡng trẻ em, trắc nghiệm khách quan.

ABSTRACT

Student learning outcomes assessment is a very important step in training affairs. It has a closely direct connection with the innovation of lecturers’ teaching method and students’ learning method. Its results reflect not only students’ learning capacity but also partly lecturers’ teaching method. In order to give a contribution to the teaching quality improvement of the module nutrition for kids at Tien Giang University, in the scope of this article, the research group built the set of test questions to assess the module nutrition for kids following the objective test method. By the method of collecting experts’ opinions, analyzing and testing, the research group has compiled 486 multiple choice questions following 3 levels of awareness, understanding and application arranged into 4 types of multiple choice questions: True/False, multiple choice, cloze  and matching.

Key words: the set of test questions, nutrition for kids, objective test.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế