.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2015

24-02-2017

PHAN VĂN NHẪN

TÓM TẮT

Trên cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang; căn cứ chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà, với cách nhìn mới, tác giả trình bày bốn quan điểm cơ bản bao gồm: đổi mới hoạt động đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu với các giải pháp đồng bộ, khả thi; về phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; thực hiện bốn trụ cột đổi mới gắn với việc xác lập các giềng mối trong quản lý và xem dân chủ hóa, công khai hóa, xã hội hóa, hiện đại hóa giáo dục… là động lực to lớn trong đổi mới và phát triển của nhà trường.

 Trên cơ sở quan điểm mới, tác giả đề xuất nhiều giải pháp đổi mới hoạt động đào tạo ở Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015. Trong đó, tác giả chú tâm đến khâu đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của giảng viên cùng với nâng cao ý thức học tập, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên; đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết học tập theo học chế tín chỉ; đổi mới căn bản công tác quản lý đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý và xác lập các giềng mối trong quản lý…

Qua phân tích, tác giả làm rõ tính cấp thiết, khả năng thực thi và hiệu quả của việc sử dụng đồng bộ các giải pháp.

Từ khóa: đổi mới, hoạt động đào tạo, giềng mối quản lý, trụ cột đổi mới.

ABSTRACT

Based on the preliminary summing-up of 3 years of implemeting the strategic plan for developing Tien Giang University; in accordance with the policy on basically and comprehensively innovating the national education and with new points of view, 4 basic viewpoints are presented in this paper including considering training activity innovation as the leading mission with  synchronous and  feasible solutions; comprehensively developing learners’ ability and personality; implementing 4 pillars of innovation together with establishing precepts in management and considering  democratization, publicization, socialization, education modernization,..as a major motivation in innovating and developing the university.

Based on new viewpoints, many solutions for innovating training activity at Tien Giang University until 2015 are proposed. Among those solutions, the author concentrates on strongly and comprehensively innovating basic elements of education, training towards  attaching much importance to the development of learners’ personality and ability; strongly innovating teaching and learning method towards modernization with the full implementation of lecturers’ responsibility as well as the enhancement of students’ learning awareness and the development of students’ ability of self-study, self-rearch and creativeness; renewing forms and methods of exam, test and learning outcomes assessment following credit learning system; basically innovating training management affairs; developing staff and establishing precepts in management.

Through analysis, the author has clarified the urgency, feasibility and effectiveness of using solutions comprehensively.

Key words: innovation, training activity, management precepts, pillars of innovation

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế