.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

CÁC YẾU TỐ ĐỂ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

24-02-2017

NGUYỄN QUANG KHẢI; NGUYỄN DUY TÂN

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm trả lời hai câu hỏi: Xây dựng “tổ chức học tập” ở Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG) có quan trọng và cần thiết không và đâu là yếu tố cần có để xây dựng “tổ chức học tập”  ở Trường ĐHTG? Hai câu hỏi vừa nêu được trả lời thông qua các bước thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach alpha (Cronbach, 1951) và phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA). Phương pháp định tính và định lượng dựa trên mẫu khảo sát từ 170/572 cán bộ quản lý và viên chức (CBQL và VC) đang làm việc tại Trường ĐHTG được nhóm tác giả sử dụng để thực hiện việc nghiên cứu.

Kết quả phân tích thống kê cho thấy có 87% người được hỏi ý kiến cho rằng việc xây dựng một “tổ chức học tập” tại Trường ĐHTG là quan trọng và cần thiết. Các yếu tố cần có để xây dựng “tổ chức học tập” gồm : (1) Người lãnh đạo và  sự phân quyền quản lý, lãnh đạo, (2) Cấu trúc bộ máy và chiến lược phát triển, (3) Văn hóa tổ chức, (4) Môi trường nội bộ.

Từ khóa: quản lý, tổ chức học tập, Trường Đại học Tiền Giang.

ABSTRACT

This research responds to two questions: Is it important and necessary to establish ‘a learning organisation’ at Tien Giang University (TGU)? What are required factors to establish ‘a learning organisation’ at TGU? Answers for the two above questions arise from descriptive statistics. The reliability is based on the Cronbach Alpha coefficient (Cronbach, 1951) and Exploratory Factor Analysis (EFA). The researchers used qualitative and quantitative methods when conducting a survey on 170 of the 572 TGU staff members. 

Results show that 87% participants believe that it is important and necessary to establish ‘a learning organisation’ at TGU. The required factors include (1) leaders and leadership decentralization, (2) organizational chart and strategic plan for TGU development, (3) organizational culture, and (4) internal environment. 

Key words: management, learning organization, Tien Giang Unviersity.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế