.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PHA TẠP NI LÊN TÍNH CHẤT QUANG VÀ TỪ CỦA BỘT NANO ZnS:Ni TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA ƯỚT

24-02-2017

LÊ MINH TÙNG

TÓM TẮT

Các hạt nano ZnS pha tạp Ni đã được tổng hợp bằng phương pháp hóa ướt trong dung môi nước với dung dịch đệm ở nhiệt độ phòng. Khi thay đổi hàm lượng pha tạp của Ni thì hằng số mạng tinh thể ZnS:Ni có sự thay đổi nhỏ. Kích thước trung bình của tinh thể hạt nano ZnS:Ni khoảng 3nm được xác định từ công thức Debye-Sherrer. Khi tăng nồng độ pha tạp thì tính chất quang và tính chất từ của vật liệu tăng lên. Tính chất quang của vật liệu ZnS:Ni đạt tối ưu khi lượng pha tạp Ni là 6%. Nếu tiếp tục tăng nồng độ pha tạp lên 9% thì từ tính của hạt nano ZnS: Ni có xu hướng bão hòa, tuy nhiên tính chất quang của hạt nano ZnS bị giảm mạnh do có hiện tượng dập tắt huỳnh quang.

Từ khóa: ZnS: Ni, nano tinh thể, phương pháp hóa ướt, độ từ hóa, quang huỳnh quang.

ABSTRACT

Niken (Ni) - doped Zinc Sulfide (ZnS) nanoparticles were synthesized by wet chemical method in water solvent with the aid of buffer solution at room temperature. The lattice constant of ZnS:Ni slightly changed with a variation of Ni-doping concentration. The average size of ZnS nanocrystallites, estimated by the Debye-Sherrer formula, was about 3 nm. The optical and magnetic properties of ZnS:Ni nanoparticles increased with an increase of doping concentration. The optical property of ZnS:Ni nanoparticles reached the maximum value with the doping concentration of 6%. If the doping concentration continuously increased to 9%, the magnetic property of ZnS:Ni nanoparticles would tend to be saturated while the optical property of ZnS:Ni nanoparticles considerably decreased due to fluorescence quenching.       

Key words: ZnS: Ni nanocrystallites, wet chemical method, magnetization, fluorescence.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế