.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN - HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

27-02-2017

MANAGEMENT OF DEPARTMENT HEADS IN TERM OF TRAINING TECHNOLOGY - AN ACADEMIC ACTIVITY TO IMPROVE QUALITY AT TIEN GIANG UNIVERSITY

                                                                                                        TS. NGÔ TẤN LỰC[1]

 

TÓM TẮT

           Khác với nhiệm vụ của Trưởng khoa vốn còn mang nhiều tính hành chính, Trưởng Bộ môn là cấp dưới trực tiếp nhưng chủ yếu quản lý học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Bộ Môn. Công nghệ đào tạo trong Bộ môn là chuỗi hoạt động để thực thi chương trình đào tạo, cụ thể là thiết lập đề cương chi tiết học phần, biên soạn tập bài giảng/giáo trình, lên lớp và kiểm tra đánh giá người học. Thực tế cho thấy, trong cùng một khoa,  bộ môn này có những kết quả vượt trội hơn bộ môn kia trong việc thực hiện công nghệ đào tạo. Điều đó cho thấy năng lực quản lý, điều hành của Trưởng Bộ môn có vai trò cực kỳ quan trọng.

ABSTRACT

Unlike Deans’ tasks, which mostly are administrative, department heads are Deans’ direct subsets and their tasks focus on academic activities to improve the quality of training and scientific research in their departments. Training technology at the departments is defined as the series of activities to implement training programs, namely course outlines, course books/ textbooks, lecturing and student assessment. It is shown that within one faculty, some departments have achieved better results in training technology, which proves that the department heads’ capacity in management and operation plays an extremely important role.

 

[1] Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế