.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

TỔNG HỢP VẬT LIỆU PAA-PVA-EGDA CÓ KHẢ NĂNG HÚT NƯỚC, GIỮ ẨM, CHỐNG HẠN

27-02-2017

SYNTHETIZING PAA-PVA-EGDA MATERIAL WITH CAPACITY OF WATER ABSORPTION, MOISTURE MAINTENANCE AND DROUGHT RESISTANCE

                                                                                                    TRẦN QUANG CHÍNH[1]

TÓM TẮT     

            Vật liệu copolymer PAA-PVA-DEGDMA được nhóm nghiên cứu ở Phòng Hữu cơ Viện Công nghệ Hóa học tổng hợp có khả năng hút nước cao (300 lần), thời gian giữ ẩm từ 9 đến 45 ngày, tuy nhiên giá thành cao. Để khắc phục, chúng tôi thay thế chất tạo liên kết ngang DEGDMA bằng etilenglycol diacrylat (EGDA) đồng thời ghép PVA vào tổng hợp vật liệu copolymer PAA-PVA-EGDA có khả năng hút nước cao, giữ ẩm lâu, giá thành hạ đáp ứng được yêu cầu chống hạn cho cây trồng.

ABSTRACT

PAA-PVA-DEGDMA copolymer material that was examined at Organic Chemistry Department, Institute of Chemical Technology by a group of researchers has high capacity of water absorption (300 times) and moisture maintenance period from 9 to 45 days, but high price. Tot improve that material, DEGDMA cross-linking agent has been replaced by etilenglycol diacrylat (EGDA) while PVA has been joined to synthesize PAA-PVA-DEGDMA copolymer material with high capacity of water absorption, long period of moisture maintenance, low price and drought resistance for crops.

 

[1] Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế