.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TỪ TÁC PHẨM “TÔN TỬ BINH PHÁP” ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

27-02-2017

SOME CONCEPTS OF “THE ART OF WAR” BY SUN TZU INVOLVED TO MANAGERIAL TASKS AT SCHOOLS

       MAI ĐỨC LONG[1]

 

TÓM TẮT

Đổi mới hoạt động quản lý ở nhà trường phổ thông nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục. Vì vậy, nhà quản lý cần có những kỹ năng nhất định nhằm tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tại đơn vị. “Tôn Tử binh pháp” là tác phẩm về nghệ thuật quân sự nhưng ẩn chứa những vấn đề liên quan đến phương pháp quản lý, có thể áp dụng vào thực tiễn ở nhiều lĩnh vực, trong đó có quản lý giáo dục. Qua việc khảo sát hệ thống các quan điểm liên quan đến cách thức tổ chức, vận hành đội ngũ trong từng “thiên”, nhằm phân tích, đối chiếu, tìm ra những điểm tương đồng giữa một vị tướng và một nhà quản lý; từ đó đề xuất những vấn đề liên quan đến việc rèn luyện các kỹ năng, hướng tới nâng cao năng lực điều hành, thực hiện tốt các chức năng quản lý. Bài viết tập trung nêu một số quan điểm của Tôn Tử có thể ứng dụng trong hoạt động quản lý ở nhà trường phổ thông hiện nay.

ABSTRACT

Renovation in school management aims to improve training quality. School managers are required to acquire definite skills in order to carry out school activities effectively. ‘The art of war’ by Sun Tzu is about military strategies and tactics; however, it contains managerial strategies which are applicable to different fields among of which is education management. The investigation of organizational and operational approaches in each chapter reveals the similarities between an army leader and a manager. As a result, the research proposes ways for managers to improve their management capacity and task performance. This paper focuses on Sun Tzu’s concepts which can be applicable to school management nowadays.

 

[1] Phòng Tổ chức - Hành chính – Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế