.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

TƯƠNG QUAN GIỮA VĂN HOÁ ĐỌC VÀ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG

27-02-2017

INTERRELATIONSHIP BETWEEN READING CULTURE AND SCHOOL CULTURE

                                                                                      VÕ PHƯỚC LỘC[1]

TÓM TẮT

Văn hoá đọc chính là toàn bộ tinh thần đọc của thời đại - lịch sử. Tương quan với văn hóa học đường, nó là một diễn trình lịch sử kết tục, có tính chất khai phóng và khai sáng tinh thần, trí tuệ Người.

Truyền thống xem đọc là tạo nghĩa cho văn bản cụ thể, cái được cố định bởi một lượng kí hiệu ngôn ngữ nhất định. Đương đại, cho liên văn bản là văn bản của sự đọc. Đọc cũng là tự học, vì vậy, người ta dùng mô hình 6 nấc thang nhận thức của B.Bloom để đo lường, đánh giá.

Nắm bắt dạng tồn tại hiện thực của văn hoá đọc, có ý nghĩa thực tiễn lớn và cần thiết, đối với việc xây dựng môi trường văn hoá đọc ở ĐHTG.

ABSTRACT

Reading culture is the entire spirit of age and history. Interrelating with school culture, it is a continuous process of history that liberates and enlightens human spirit and intellection.

According to traditional view, reading is to make sense for specific texts that are fixed by an amount of certain language symbols. According to contemporary view, intertextuality is the text of reading. Reading is also self-study, therefore, 6 steps of awareness model from B. Bloom’s Taxonomy has been used to measure and evaluate.

Grasping real existing forms of reading culture has great practical significance and is necessary for building reading culture environment at Tien Giang University.

 

[1] Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế