Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức & nhân sự

12-09-2016

- Khoa gồm 44 CBVC ( 13 nam, 31 nữ), trong đó: 04 tiến sĩ, 31 Thạc sĩ (trong 

đó có 01 đang học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị du lịch ở Úc), 09 

cử nhân (trong đó có 03 đang học cao học chuyên ngành LL&PPGD Tiếng 

Anh).

- Giảng dạy ở các khoa: KHKHXH&NV, Sư phạm, KT-Luật, Kỹ Thuật 

công nghiệp, Xây dựng, KTNN&CNTP.

- Giảng dạy các học phần: 

+ Tiếng Anh căn bản,

+ Tiếng Pháp không chuyên ngữ,

+ Tiếng Hàn không chuyên ngữ

+ Tiếng Anh chuyên ngữ,

+ Du lịch,

+ Ngữ văn.

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO KHOA

-----------------

1. TS. Nguyễn Phúc Nghiệp, Trưởng khoa:

- Liên lạc: nguyenphucnghiep@tgu.edu.vn

- Đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ 14.

- Phụ trách chung.

- Phụ trách công tác quản lý khoa học; tổ chức – hành chính; thi đua; cơ sở vật chất; đầu mối xây dựng chương trình đào tạo và mở các lớp VHVL, ngắn hạn;

- Trưởng ban biên tập website cấp Khoa

2. TS Võ Phúc Châu, Phó trưởng khoa:

- Liên lạc: vpctg@yahoo.com

- Giúp Trưởng khoa  quản lý công tác đào tạo của khoa gồm bốn bộ môn: Tiếng Anh chuyên ngữ, Ngoại ngữ không chuyên, Ngữ văn và Văn hóa - Du lịch về các mặt sau đây: công tác đào tạo (kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, xây dựng kế hoạch dự giờ, phân công cán bộ giảng dạy theo đúng quy chế, tài liệu giảng dạy,…) , xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần, khảo thí (ngân hàng đề thi, coi thi, chấm thi, lên điểm,…)

3. ThS Hà Danh Hùng, Phó trưởng khoa:

Liên lạc: danhhungdhtg@yahoo.com, hadanhhung@tgu.edu.vn

- Bí thư Chi bộ 14

- Giúp Trưởng khoa  quản lý trực tiếp Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

- Quản lý công tác học sinh – sinh viên.

- Công tác hợp tác quốc tế.

- Thực tập của SV.

4. Ths Nguyễn Tấn Linh

          - Liên lạc: nguyentanlinh@tgu.edu.vn

          - Giảng dạy các học phần tin học ứng dụng ngành Tiếng Anh, Du lịch, Văn học

          - Trực khoa

          - Công tác học sinh sinh viên,

          - Cố vấn học tập

          - Lập thời khóa biểu các học phần thuộc BM Tiếng Anh chuyên ngữ

          - Điểm rèn luyện

          - Công tác nghiên cứu khoa học của khoa

          - Thư ký Hội đồng thi của khoa

          - Hỗ trợ lãnh đạo về đăng tải trang tin trên Website của khoa

5. CN Lê Thị Hồng Vân

          - Liên lạc: hongvanspk33@gmail.com 

          - Giảng dạy Tiếng Pháp

          - Trực khoa

          - Cố vấn học tập

          - Nhập điểm quá trình các học phần thuộc BM Ngoại ngữ không chuyên

          - Thư ký Hội đồng thi của khoa

          - Hợp đồng thỉnh giảng

6. CN Nguyễn Thiên Kim

          - Liên lạc: thienkim_93@yahoo.com

          - Hành chính, văn thư, lưu trữ

          - Trực khoa

          - Giao nhận bài thi, đề thi với TT.Khảo thí &ĐBCLGD và với giảng viêng; thanh toán coi thi, chấm thi,…

          - Thực hiện các báo cáo thường định kỳ: tuần, tháng, quý

          - Nhập điểm các học phần thuộc BM Tiếng Anh chuyên ngữ

7. CN Phùng Quang Thái

          - Liên lạc: thai.mekongtiengiang@gmail.com

          - Giảng dạy các học phần thuộc BM du lịch (sau khi đủ chuẩn)

          - Trực khoa

          - Cố vấn học tập

- Phụ giúp cô Kim công tác công văn

          - Quản lý hồ sơ cá nhân CBVC

          - Lập thời khóa biểu, nhập điểm quá trình các học phần thuộc 2 BM: Ngữ văn và Văn hóa – Du lịch.

8. Ths Nguyễn Thanh Sang

          -  Liên lạc: nguyenthanhsang@tgu.edu.vn

          - Giảng dạy các học phần thuộc BM Ngoại ngữ không chuyên

          - Trực khoa

          - Lập thời khóa biểu các học phần thuộc BM Ngoại ngữ không chuyên

          - Xử lý và theo dõi xử lý các văn bản trên văn phòng điện tử

          - Công tác công đoàn thuộc Tổ CĐ KHXH&NV2

          

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn