.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

NGÀNH CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

13-02-2019

Ngành Cao đẳng CNKT Xây dựng là ngành học?

     Đào tạo Kỹ sư thực hành ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng có kiến thức, kỹ năng về thi công xây dựng, nắm vững quy trình công nghệ, kỹ thuật thi công Xây dựng và có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, khoa học tự nhiên. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực, kỹ năng, phẩm chất phù hợp để làm công tác chuyên môn về xây dựng tại các doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành có hiệu quả và khoa học.

Ngành Cao đẳng CNKT Xây dựng học những gì?

     Ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật xây dựng đào tạo Cử nhân Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Chương trình trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành cũng như các kiến thức liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng.

Học ngành NCao đẳng CNKT Xây dựng ra trường làm gì?

- Cán bộ kỹ thuật (thi công, tư vấn thiết kế, giám sát, lập dự toán) tại các công ty thi công, tư vấn thiết kế xây dựng, Ban quản lý các dự án xây dựng.

 - Chuyên viên ở các Phòng, Ban kỹ thuật của các cơ quan quản lý về xây dựng.

 - Kỹ thuật viên (thí nghiệm viên) ở các phòng TN kiểm định liên quan đến lĩnh vực XD.

 - Nhân viên trong các viện nghiên cứu.

- Phối hợp mở công ty xây dựng.

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng