.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tổng cục Thống kê tuyển dụng công chức năm 2019

17-04-2019

Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê là 537 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu thi tuyển là 529 chỉ tiêu, chỉ tiêu xét tuyển là 8 chỉ tiêu.

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo theo từng vị trí tuyển dụng như sau:

STT Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức Yêu cầu tình độ và chuyên môn nghiệp vụ
A Thi tuyển (I+II)    
I Công chức loại C    
1 Thống kê tổng hợp – tài khoản quốc gia Thống kê viên Vị trí tuyển dụng từ 1-9: Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: thống kê kinh tế – xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh  thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.
2 Thống kê công nghiệp Thống kê viên
3 Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên
4 Thống kê nông nghiệp Thống kê viên
5 Thống kê thương mại Thống kê viên
6 Thống kê giá, dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu Thống kê viên
7 Thống kê dân số, văn hóa xã Thống kê viên
8 Thống kê kinh tế Thống kê viên
9 Thống kê xã hội Thống kê viên
10 Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: khoa học máy tính, truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, toán – tin ứng dụng và điện tử viễn thông.
11 Văn thư Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên; có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là Văn thư lưu trữ, hành chính học, quản trị văn phòng, lưu trữ học, thư ký văn phòng.
12 Kế toán Kế toán viên Tốt nghiệp Đại học trở lên; có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: kế toán, kiểm toán.
II Công chức loại D    
1 Thống kê tổng hợp – tài khoản quốc gia Thống kê viên cao đẳng Vị trí tuyển dụng từ 1-7: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; chuyên ngành Thống kê.
2 Thống kê công nghiệp Thống kê viên cao đẳng
3 Thống kê nông nghiệp Thống kê viên cao đẳng
4 Thống kê thương mại Thống kê viên cao đẳng
5 Thống kê dân số, văn xã Thống kê viên cao đẳng
6 Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng
7 Thống kê xã hội Thống kê viên cao đẳng
8 Văn thư Cán sự Tốt nghiệp Căn đẳng trở lên; chuyên ngành Văn thư lưu trữ, hành chính học, quản trị văn phòng, lưu trữ học, thư ký văn phòng.
B Xét tuyển công chức loại C    
1 Thống kê kinh tế Thống kê viên Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: thống kê kinh tế – xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.

tong-cuc-thong-ke-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2019

 

 

***Tài liệu đính kèm:

 

– Chỉ tiêu thi tuyển công chức loại C

– Chỉ tiêu thi tuyển công chức loại D

– Chỉ tiêu xét tuyển công chức loại D

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: http://gso.gov.vn