Chia sẻ

Ban Giám hiệu

05-06-2018

BAN GIÁM HIỆU

 

PGS.TS. VÕ NGỌC HÀ
HIỆU TRƯỞNG

Email: vongocha@tgu.edu.vn

Hiệu trưởng

Là người đại diện theo pháp luật, Chịu trách nhiệm về toàn bộ các mặt tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang trước pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Là chủ tài khoản, là người phát ngôn chính thức của trường.

Phụ trách chung tất cả các đơn vị trực thuộc trường; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Tổ chức - Hành chính, Thanh tra - Pháp chế, Tài chính - Tài sản, bao gồm các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài vụ và Phòng Thanh tra - Pháp chế.

Tiến sĩ LÊ HỮU HẢI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: lehuuhai@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các đơn vị: Các khoa, bộ môn trực thuộc trường, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh.

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện và phụ trách: Ban Chỉ huy quân sự trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh.

Tiến sĩ LÊ QUANG TRÍ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: lequangtri@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện và phụ trách: Công tác NCKH của CCVC và HSSV; hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

Tiến sĩ LÊ MINH TÙNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: leminhtung@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện và phụ trách: Công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác tư vấn, giáo dục pháp luật trong HSSV; Công tác Bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, điều trị ban đầu cho HSSV; hoạt động của Ban Liên lạc Cựu sinh viên Trường.