Chia sẻ

Ban giám hiệu

09-02-2017

BAN GIÁM HIỆU

 

PGS.TS. VÕ NGỌC HÀ
HIỆU TRƯỞNG

Email: vongocha@tgu.edu.vn

Hiệu trưởng

Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh Tiền Giang và Bộ GD&ĐT về tổ chức và hoạt động của trường; quản lý và điều hành các hoạt động của trường theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường đại học.

Là chủ tài khoản, là người phát ngôn chính thức của trường.

 

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Tổ chức - Hành chính, Thanh tra - Pháp chế, Tài chính, Thông tin Thư viện, Quản trị cơ sở vật chất và Dịch vụ, bao gồm các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị - Thiết bị, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Tiến sĩ LÊ HỮU HẢI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: lehuuhai@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Học sinh Sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và tư vấn tuyển sinh, bao gồm các đơn vị: Các khoa, Bộ môn GDTC&QP, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Giáo dục thường xuyên, Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng công tác sinh viên, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và tư vấn tuyển sinh.