Chia sẻ

Ban Giám hiệu

10-12-2017

BAN GIÁM HIỆU

 

PGS.TS. VÕ NGỌC HÀ
HIỆU TRƯỞNG

Email: vongocha@tgu.edu.vn

Hiệu trưởng

Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh Tiền Giang và Bộ GD&ĐT về tổ chức và hoạt động của trường; quản lý và điều hành các hoạt động của trường theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường đại học.

Là chủ tài khoản, là người phát ngôn chính thức của trường.

 

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Tổ chức - Hành chính, Thanh tra - Pháp chế, Tài chính, bao gồm các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài vụ và Phòng Thanh tra - Pháp chế.

Tiến sĩ LÊ HỮU HẢI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: lehuuhai@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Đào tạo, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Học sinh Sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và tư vấn tuyển sinh, bao gồm các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Các khoa, Bộ môn GDTC&QP, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và tư vấn tuyển sinh.

Tiến sĩ LÊ QUANG TRÍ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: lequangtri@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Khoa học - Công nghệ, Thông tin - Thư viện, Quản trị cơ sở vật chất, Liên kết đào tạo và Dịch vụ, bao gồm các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Thông tin - Thư viện và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.