.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tuyển dụng viên chức năm 2019

05-07-2019

Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-BVHTTDL ngày 25/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:


I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng được quy định tại Phần II của Thông báo này;

e) Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học văn phòng như sau:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ một trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên);

Riêng vị trí Thủ kho, Thủ quỹ, Công tác văn hóa ngạch cán sự: yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ một trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc với trình độ tương đương bậc 1/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A1 hoặc trình độ A trở lên).

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng (tương đương trình độ B).

g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

h) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật:            

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

d) Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, VỊ TRÍ, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN:

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo theo từng vị trí việc làm như sau

1.01 chỉ tiêu cho vị trí Kế toán viên làm việc tại Văn phòng Trung tâm:

–  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

–   Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác

2. 01 chỉ tiêu cho vị trí Biên tập viên làm việc tại Văn phòng Trung tâm:

–  Tốt nghiệp Đại học ngành Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Triết học.

3. 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác văn hóa du lịch, đối ngoại cho các Nhà Sáng tác tại Văn phòng Trung tâm:

–    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

4. 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác phụ trách, theo dõi kho, quỹ tại Nhà Sáng tác Đại Lải:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

5. 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác phụ trách, theo dõi kho, quỹ tại Nhà sáng tác Nha Trang:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán

6. 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác quản trị tại Nhà Sáng tác Nha Trang:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

7. 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác theo dõi, giám sát kỹ thuật xây dựng-quản trị tại Nhà Sáng tác Đà Lạt:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

8. 01 chỉ tiêu cho vị trí Kế toán viên làm việc tại Nhà Sáng tác Đà Lạt:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;

– Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

9. 01 chỉ tiêu cho vị trí Cán sự làm công tác theo dõi, phụ trách kho, quỹ tại Nhà Sáng tác Đà Lạt:

– Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán.

10. 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác tổ chức, theo dõi, phụ trách các khóa bồi dưỡng văn nghệ sĩ trẻ tại Nhà Sáng tác Đà Nẵng:

– Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm.

11. 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác theo dõi, giám sát kỹ thuật xây dựng-môi trường tại Nhà Sáng tác Đà Nẵng:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường.

12. 01 chỉ tiêu cho vị trí Kế toán viên làm việc tại Nhà Sáng tác Đà Nẵng:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh.

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4x6cm, có dấu giáp lai ảnh)có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh dự thi vào vị trí Chuyên viên, Kế toán viên, Cán sự sẽ hoàn thiện chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, kế toán viên, cán sự trong thời gian sớm nhất sau khi trúng tuyển và thực hiện quyết định tuyển dụng.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị trong 30 ngày kể từ ngày ký kết luận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7.  Hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);

8.   Hai (02) ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THU NỘP HỒ SƠ:

1. Mỗi người chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một vị trí việc làm tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật trong kỳ tuyển dụng năm 2019, nếu vi phạm sẽ không được tham gia thi tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng

2. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp.

3. Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

4. Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển.

5. Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

– Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại;

– Vị trí và tên đơn vị xin dự thi;

– Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện qua 02 vòng thi.

1. Vòng 1: Thi viết trắc nghiệm được thực hiện trên giấy, gồm 3 phần:

* Phần I: Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí dự tuyển): Thi viết, thời gian 60 phút về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Nội dung gồm:

– Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn học nghệ thuật (Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước);

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

– Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Phần II: Ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 30 phút, gồm 30 câu hỏi, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

* Phần III: Tin học: Thi viết, thời gian 30 phút, gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức về hệ điều hành Windows, các ứng dụng Words, Excel, Powerpoint của bộ phần mềm Microsoft Office, email.

* Cách tính điểm: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Đối với vị trí Kế toán viên:

a) Hình thức và thời gian thi:

– Thi viết: thời gian 180 phút,  điểm tối đa là 100 điểm,  về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Nội dung thi:

– Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 về quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Kế toán viên;

– Kiểm tra nghiệp vụ kế toán thông qua bài viết.

2.2. Đối với vị trí Chuyên viên:

a) Hình thức và thời gian thi:

– Thi viết: thời gian 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệm vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Nội dung thi:

– Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

– Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

– Kiểm tra, sát hạch về năng lực, kỹ năng soạn thảo văn bản tương ứng với nhiệm vụ, công việc của vị trí dự tuyển thông qua bài viết.

2.3. Đối với vị trí Cán sự:

a) Hình thức và thời gian thi:

– Thi viết: thời gian 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệm vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Nội dung thi:

– Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Kiểm tra, sát hạch về năng lực, kỹ năng soạn thảo văn bản tương ứng với nhiệm vụ, công việc của vị trí dự tuyển thông qua bài viết.

Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng.

Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

3.1. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

3.2. Miễn thi môn tin học văn phòng (vòng 1) trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 phải có các điều kiện sau:

a) Có kết quả thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định Mục 3 Phần II (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thi tuyển của từng vị trí việc làm mà thí sinh dự thi.

4.2. Trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định Mục 3 Phần II (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi ở vòng 2 cao hơn thì là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyên theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

4.3. Người không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển dụng lần sau

VI. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ, địa điểm thi

1. Thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ 8h đến 17h từ ngày 26/6/2019 đến ngày 25/7/2019 (trừ các ngày thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

2. Địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển: Phòng Hành chính Tổng hợp – Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, địa chỉ: Số 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0243.9745.763. Người dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh đăng ký dự tuyển (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp đăng ký mà không dự tuyển không được trả lại lệ phí dự tuyển.

4. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Dự kiến tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác  văn học nghệ thuật.

VĨNH SƠN