.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo thu học phí HK1 năm học 2019-2020 đối với SV CĐ, ĐH hệ CQ K18 và các khóa trước

01-08-2019

     UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:101/TB-ĐHTG                                                               Tiền Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019      

THÔNG BÁO

Về  việc  thu học phí  HK1 năm  học  2019-2020 đối với sinh viên

Cao đẳng, Đại  học hệ chính quy khóa 18 và các khóa trước

 

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-ĐHTG ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Tiền Giang  về  việc  ban hành quy định về mức thu học phí và các chế độ liên quan đến học học phí của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 362/KH-ĐHTG ngày 03 tháng  06 năm 2019 của Trường Đại học Tiền Giang về việc đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2019-2020 dành cho sinh viên chính quy Cao đẳng, Đại học khóa 18 trở về trước;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy khóa 18 và các khóa trước như sau:

I. Mức học phí:

Bậc

Hệ chính quy

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thuỷ sản

- Đại học

273.000 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

217.000 đồng/tín chỉ

Nhóm 2:  Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Khách sạn, du lịch

- Đại học

326.000 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

259.000 đồng/tín chỉ

 

II. Thời gian thu:

Từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

III. Địa điểm và thời gian thu:

1. Tại Trường Đại học Tiền Giang:

- Buổi sáng từ  07 giờ 30 đến 11 giờ

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

1.1. Cơ sở chính: Từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019

1.2. Cơ sở Thân Cửu Nghĩa:

-  Buổi sáng 10,17, 24 tháng 09 năm 2019 (thứ Ba)

-  Buổi sáng 12, 19, 26 tháng 09 năm 2019 (thứ Năm)

Khi đóng học phí, sinh viên nộp phiếu Kết quả đăng ký học phần (in từ phần mềm CUSC) cho bộ phận thu ngân của Phòng Tài vụ.

2. Nộp học phí qua ngân hàng (nếu có):

- Sinh viên có thể nộp học phí vào tài khoản ngân hàng của trường theo thông tin:

Tên tài khoản: Trường Đại học Tiền Giang

Số tài khoản: 0671 000 060 605 tại Ngân hàng Ngoại thương TG

Nội dung: Đề nghị sinh viên ghi rõ họ tên, MSSV, lớp, khóa học, kỳ nộp học phí (nếu sinh viên không ghi rõ nội dung như trên, Trường Đại học Tiền Giang sẽ không cập nhật được học phí đã nộp và sinh viên đó xem như chưa nộp học phí). Đính kèm danh sách các điểm giao dịch của Vietcombank tại Tiền Giang.

IV. Quy định khác liên quan đến thu học phí:

- Sinh viên nộp tiền qua ngân hàng đến phòng Tài vụ nhận hóa đơn trong vòng 7 ngày kể từ ngày sinh viên nộp tiền.

- Trường hợp  sinh viên thuộc diện chính sách và ưu đãi được miễn, giảm theo quy định hiện hành.

- Sinh viên đóng học phí không đúng quy định nêu trên sẽ không được dự thi kết thúc học phần và nhận điểm F của học phần đó. Sinh viên phải thanh toán xong nợ học phí của học kỳ trước mới được tiếp tục đăng ký học phần ở học kỳ sau.  

Lưu ý: Sinh viên phải giữ chứng từ thu để trình Phòng Quản lý Đào tạo, TT KT&ĐBCLGD,… khi có yêu cầu.

Đề nghị các đơn vị triển khai đến  sinh viên  để nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này./.

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                             (Đã ký)

- Các đơn vị;                                                                                                    Võ Ngọc Hà

- Lưu: VT, TV.            

 

 

DANH SÁCH  ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

(Đính kèm thông báo số    /TB-ĐHTG ngày   tháng   năm 2019)

 

1. TRỤ SỞ CHI NHÁNH

Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. PGD MỸ THO

 Địa chỉ: Số 20 - 20A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. PGD GÒ CÔNG

Địa chỉ: 327- 328 Võ Duy Linh, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

4. PGD CAI LẬY

Địa chỉ: Số 3/11-3/12. Quốc lộ 1A, Khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

   

5. PGD CÁI BÈ

   

Địa chỉ: Số 262 ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

                                                              

Phòng Tài vụ