.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Báo cáo công khai năm học 2017-2018

05-08-2021

Căn cứ Quy chế thực hiện công tác công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tiền Giang báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác công khai năm học 2017 - 2018 như sau:

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

      - Cam kết chất lượng giáo dục (biểu mẫu 17)

      - Công khai chất lượng giáo dục thực tế (biểu mẫu 18)

 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

     a) Cơ sở vật chất: Công khai thông tin cơ sở vật chất trực tiếp cho quá trình đào tạo (biểu mẫu 19)

     b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

     Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (biểu mẫu 20)

 3. Công khai tài chính

    Công khai tài chính (biểu mẫu 21).

Tải về

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Các tin khác :