.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

UBND huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

14-11-2019

UBND huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu, trong đó:

– Các đơn vị sự nghiệp công lập: 11 chỉ tiêu.

– Các đơn vị sự nghiệp giáo dục: 90 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Kể từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 01/12/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Gò Công Đông.

VĨNH SƠN