.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

17-12-2019

Ngày 03/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 413/KH-UBND tổ chức tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm thống nhất việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND cấp huyện vào đội ngũ viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (gọi tắt là tuyển dụng viên chức), đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm, phù hợp với định mức biên chế, trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao. Việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của Bộ Nội vụ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước: Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên mầm non trực tiếp nuôi, dạy trẻ tại cơ sở giáo dục công lập, đã ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong số lượng hợp đồng lao động được UBND tỉnh giao, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Việc tuyển dụng đặc cách đối với các đối tượng nêu trên phải bảo đảm tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số lượng giáo viên hợp đồng làm việc được UBND tỉnh giao.

Về quy trình thực hiện giao UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị quyết số 194/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt danh sách đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách. Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ danh sách phê duyệt của UBND tỉnh ra quyết định tuyển dụng đặc cách.

Tuyển dụng đối với giáo viên đã hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2016 đến nay: Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng như nêu trên, nếu vẫn còn số lượng người làm việc được giao thì thực hiện thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách như nêu trên và thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức đủ số lượng người làm việc được giao mà vẫn còn thiếu giáo viên nuôi dạy trẻ thì tổng hợp nhu cầu cần bổ sung báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để thẩm định.

BBT