.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 2 V/v tham gia viết bài Hội thảo khoa học cấp khoa “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Nông nghiệp và CNTP”

24-03-2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NN-CNTP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 17/TB-NN-CNTP                     Tiền Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v tham gia viết bài Hội thảo khoa học cấp khoa

 

 
   

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-NN-CNTP, ngày 06 tháng 1 năm 2020 về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Khoa Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;

Khoa Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm lập kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa với tên gọi “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Nông nghiệp và CNTP” như sau:

- Thời gian dự kiến: vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng B243, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Trường Đại học Tiền Giang.

Khoa Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm trân trọng thông báo và kính mời quý đơn vị, cán bộ viên chức có quan tâm viết bài cho Hội thảo.

1. Nội dung Hội thảo

Tham luận, thảo luận, góp ý về các giải pháp để thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm; những nội dung gợi ý như sau:

+ Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đánh giá năng lực của sinh viên, cải tiến nội dung học phần phù hợp với năng lực của sinh viên và nhu cầu xã hội.

+ Giải pháp kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên; giảng dạy kiến thức, kỹ năng cho sinh viên theo yêu cầu của doanh nghiệp.

+ Giải pháp về phương pháp tổ chức dạy-học như tổ chức các hoạt động hội thảo, seminar, nghiên cứu khoa học của các bộ môn trong khoa.

+ Giải pháp về xây dựng đề cương chi tiết, về cách kiểm tra, đánh giá theo định hướng CDIO về chuẩn đầu ra ngành học.

+ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

+ Giải pháp tư vấn, định hướng nghề nghiệp và cố vấn học tập theo nhu cầu của xã hội; giải pháp về giảng dạy và đánh giá kỹ năng và thái độ của sinh viên nhằm nâng cao năng lực của sinh viên, đáp ứng chuẩn đầu ra ngành học.

2. Hình thức trình bày hội thảo và thể lệ gửi bài

- Bài tham luận được viết bằng phần mềm MS. Word theo quy định viết bài của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang.

- Cuối bài hội thảo, tác giả cần ghi đầy đủ các thông tin sau: Họ và tên tác giả; học hàm, học vị; đơn vị công tác; số điện thoại liên lạc và địa chỉ email.

- Bài tham luận gửi cho Hội thảo phải là bài tham luận mới, chưa được xuất bản bởi các Hội thảo trong và ngoài Trường ĐHTG, có trích dẫn và tài liệu tham khảo rõ ràng và phù hợp, không gửi cùng lúc cho nhiều hội thảo.

- Bài viết được Tiểu ban Nội dung chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

- Tác giả gửi bài tham luận đến địa chỉ email hangphuong1704@gmail.com từ ngày thông báo cho đến hết ngày 15/3/2020.

Kính mong quý đơn vị quan tâm, triển khai đến cán bộ, viên chức nghiên cứu, tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng kính chào./.

                                                                                     TRƯỞNG KHOA

 

   

 

Nơi nhận:                                                                             

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Lưu: VT, K.NN-CNTP.