.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020)

24-05-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 39

(Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

25/5

Chào cờ đầu tuần.

Thành phần tham dự theo Thông báo số 72/TB-ĐHTG ngày 18/5/2020 của Trường Đại học Tiền Giang.

06h55

 Tại sân cột cờ

ở 02 cơ sở

của Trường

Ban Giám hiệu

Tập huấn học trực tuyến cho sinh viên khóa 18, khóa 19.

- Ô. Mơ - TP. QLĐT;

- Bà Trang - TP. CTSV;

- Ô. Hiếu - TK. CNTT.

- Sinh viên chưa dự tập huấn các đợt trước đây và sinh viên có nhu cầu tập huấn lại (SV tập huấn trên máy tính cá nhân tại nhà hoạc tại lớp học).

13h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp trực tuyến tại Trụ sở Đoàn ĐBQH từ ngày 19/5 đến 04/6/2020; Họp tập trung tại Tòa nhà Quốc hội từ ngày 10/6 đến 19/6/2020.

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội.

Trụ sở làm việc

Đoàn ĐBQH

 

Họp Chi bộ 9

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 9

14h00

Phòng A105

 

BA

26/5

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Báo cáo tiến độ thực hiện kê hoạch tự đánh giá CTĐT đại học ngành CNTT và CNTP

- Theo quyết số 805/QĐ-ĐHTG ngày 20/12/2019 v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT đại học ngành CNTT.

 - Theo quyết số 807/QĐ-ĐHTG ngày 20/12/2019 v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT đại học ngành CNTP.

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

27/5

Tập huấn dạy học trực tuyến cho giảng viên (đợt 4).

- Ô. Bình - TP.TCHC;

- Ô. Mơ - TP. QLĐT;

- Ô. Hiếu - TK. CNTT.

- Giảng viên chưa dự tập huấn các đợt trước đây và Giảng viên có nhu cầu tập huấn lại (Giảng viên tập huấn trên máy tính cá nhân tại nhà hoặc tập trung đến Phòng B14 cơ sở chính).

08h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Phát huy các nhân tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong phát triển du lịch Tiền Giang”

  • Bà Phương, Bà Thúy, Bà Khánh, Ô. Ân (K.KT-L).

- Bà Trang, Ô. Phong (P.QLKHCNHTQT).

08h00

Phòng A105

 

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Thường trực Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

- Mời Ô. Võ Ngọc Hà

- Ô. Lê Hữu Hải

- Ô. Lê Quang Trí

- Ô. Lê Minh Tùng

- Ô. Đinh Quốc Cường

14h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch

Hội đồng trường

NĂM

28/5

Họp Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang (mở rộng)

- Ô. Lê Minh Tùng, PHT, PTBT

- Ô. Lê Hữu Hải, PHT, PTBT

- Ô. Lê Quang Trí, PHT

- Ô. Thi  (PTP. PT. QLKHCN&HTQT)

- Ô. Hiếu, (TK. CNTT)

- Ô. Vũ (TK. KTCN)

- Ô. Châu (TK. KHXH&NV)

- Ô. Chiêu (PTK. PT. KTXD)

- Ô. Re (PTK. PT. LLCT)

- Bà Loan (PTK. PT. NN&CNTP)

- Bà Giang (PTK. PT. KHTN)

- Ô. Vượng (TK. KT-L)

- Ô. Trinh (TK. SP)

- Ô. Phong (TBM. GDTC&QP)

- Ô. Tín (TP. TV)

- Ô. Phong (P. QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Tổng Biên tập

SÁU 29/5

Họp Hội đồng xét tinh giản biên chế năm 2020 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Theo Quyết định số 130/QĐ-ĐHTG ngày 19/5/2020 của Trường Đại học Tiền Giang.

08h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp thẩm định TLGD “Kiểm toán 1”

  • Bà Huỳnh Phượng, Bà Thơ, Bà Mai (Khoa KT-L);
  • Bà Thúy (Phòng CTSV);

Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

30/5

 

 

 

 

CN

31/5

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

  1. Đại hội đại biểu Hội sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghiệp; TP: Lãnh đạo Khoa KTCN, Đại diện BCH Hội sinh viên trường, Đoàn Khoa Kỹ thuật Công nghiệp; TG: 13h30 ngày 25/5/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Đại hội Liên chi Hội sinh viên Khoa Kinh tế - Luật; TP: Lãnh đạo Khoa Kinh tế - Luật, Đại diện BCH Hội Sinh viên trường, Đoàn khoa Kinh tế - Luật; TG: 13h00 ngày 25/5/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B109 - TCN.
  3. Đại hội Liên chi Hội sinh viên Khoa NN&CNTP;TP: Lãnh đạo Khoa NN&CNTP, Đại diện BCH Hội Sinh viên trường, Đoàn khoa NN&CNTP; TG: 13h00 ngày 28/5/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B109 - TCN.

 

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.