.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh kỳ thi Tin học cơ bản K22, Nâng cao K07

10-06-2020

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số:  14 /TB-NNTH                                                           Tiền Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

 Về việc tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng

Công nghệ Thông tin Cơ bản K23; Nâng cao Khóa 08 

      Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHTG ngày 15/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1.  Nội dung: theo chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 2.  Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự thi:
 • Hồ sơ:
  • Đơn xin dự thi.
  • 3 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
  • 1 bản photo giấy khai sinh hoặc CMND.
  • Riêng học viên dự thi nâng cao nộp bản sao chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
 •  Phí dự thi cơ bản: 
  • Học phí ôn + lệ phí thi: 900.000đ/ thí sinh (đã bao gồm tài liệu).
  • Lệ phí thi của thí sinh tự do: 500.000đ/ thí sinh (Không ôn).
  • Lệ phí thi của học viên Trung tâm: 400.000đ/thí sinh.
 • Phí dự thi nâng cao:
  • Học phí ôn + lệ phí thi: 1.500.000đ/ thí sinh.
  • Lệ phí thi của thí sinh tự do: 800.000đ/ thí sinh (Không ôn).
  • Lê phí thi của học viên Trung tâm: 700.000đ/thí sinh.
 • Đăng ký dự thi: thí sinh đăng ký nộp hồ sơ và lệ phí dự thi theo qui định tại các cơ sở của Trung tâm từ ngày 22/6  đến hết ngày 04/7/2020.
  • Tổ chức ôn tập vào các ngày ngày 11, 12 /7/2020.
  • Nhận giấy báo dự thi 16/7  đến hết ngày 17/7/2020.
  • Ngày tổ chức thi: 19/7/2020 (Chủ nhật).
 1. Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang; Địa chỉ số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

                     ĐT:  0273-397 4080                                      Email: ttthnn@tgu.edu.vn      

 

                                          GIÁM ĐỐC

                                            (đã ký)

                                        Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học