Chia sẻ

Giới thiệu

22-07-2015

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng nhiệm vụ chung

1.1.Chức năng

Phòng Quản trị - Thiết bị có những chức năng sau:

-Bảo đảm những điều kiện về kết cấu hạ tầng, vật tư thiết bị, đồ dùng, phương tiện phục vụ dạy và học theo yêu cầu mục tiêu kế hoạch đào tạo của Trường.

-Bảo đảm những điều kiện vật chất để Nhà trường tổ chức thành công các cuộc hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chính trị, nghiệm thu đề tài khoa học, v.v… trong phạm vi nhà trường.

- Quản lý, kiểm soát, khai thác, sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường.

- Bảo đảm trật tự, trị an; vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường sinh thái trong phạm vi trường.

1.2. Nhiệm vụ

Để thực hiện tốt chức năng trên, Phòng QT-TB có các nhiệm vụ cơ bản sau:

1.Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và lập hồ sơ kỹ thuật mời thầu xây dựng, sửa chữa, mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo ngắn hạn và dài hạn (trong từng năm học và trong cả thời kỳ) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.Lập hồ sơ, sổ sách, tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ và bảo vệ tốt toàn bộ tài sản của nhà trường.

3.Có kế hoạch tổ chức đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng mọi tài sản của nhà trường và đề xuất giải pháp xử lý thích hợp theo định kỳ.

4.Phối hợp với Ban Quản lý Dự án Xây dựng lập quy hoạch và tổ chức trồng cây xanh, thảm cỏ, cây cảnh nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho nhà trường đồng thời có kế hoạch bảo vệ, tôn tạo cảnh quan đó.

5.Đề xuất để Ban Giám hiệu ký ban hành các loại văn bản liên quan đến việc mua sắm, quản lý, khai thác sử dụng điện, nước, máy móc, vật tư, thiết bị, nhà xưởng, văn phòng làm việc … và các loại văn bản có liên quan đến việc bảo vệ trật tự trị an, vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái… trong phạm vi toàn trường.

2. Chức năng nhiệm vụ của các tổ chuyên môn

2.1. Tổ Quản trị mạng và Website

-Duy trì, theo dõi hoạt động của hệ thống mạnh LAN và Internet của trường.

-Duy trì, theo dõi hoạt động của hệ thống tổng đài nội bộ và các phương tiện thông tin liên lạc khác trong nhà trường, xử lý kịp thời khi gặp sự cố. Thiết lập , duy trì và theo dõi hệ thống địa chỉ email cho CBVC va HSSV trong toàn trường.

-Cùng với các đơn vị chức năng trong trường duy trì, theo dõi hoạt động của đường truyền tạo điều kiện tốt cho việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và việc đăng ký học phần giữa cơ sở I và cơ sở chính không bị ách tắt, Thường xuyên backup dữ liệu quản lý đào tạo.

- Bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị, dụng cụ, đồ dùng nhằm đảm bảo các hoạt động giảng dạy và làm việc của CB-VC trong nhà trường không bị gián đoạn.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong việc mua sắm và lập hồ sơ đấu thầu trang thiết bị phục vụ dạy học.

-Thu thập tin tức, biện tập, đăng thông tin cũng như theo dõi hoạt động website của nhà trường.

2.2. Tổ Quản lý phòng học – giảng đường (cơ sở chính)

-Quản lý hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng như trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại các phòng học, giảng đường cơ sở chính. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị, hạn chế tối đa tình trạng hỏng hóc ảnh hưởng đến việc giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên nhà trưòng tại cơ sở chính.

-Đóng mở cửa, kiểm tra đèn, quạt phòng học, giảng đường theo lịch của Phòng Quản lý Đào tạo.

-Phối hợp với Tổ vệ sĩ bảo vệ tài sản tại các phòng học, giảng đường.

2.3. Tổ cây xanh – môi trường (cơ sở chính)

-Chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo, phát triển cảnh quan, môi trường trong khu vực được phân công.

-Đảm bảo công tác vệ sinh tại các phòng học, giảng đường và toàn bộ khu vực được phân công.

-Phối hợp với các tổ nghiệp vụ khác để phát hiện và sửa chữa kịp thời các trang thiết bị hư hỏng như bàn ghế tại các lớp học, hành lang; vòi nước tại các khu vệ sinh, …

-Hỗ trợ các tổ chuyên môn khác khi có yêu cầu.

2.4. Tổ điện nước, tạp vụ (cơ sở chính)

-Đảm bảo đầy đủ điện, nước, âm thanh, ánh sáng cho mọi nhu cầu hoạt động của nhà trường tại khu vực được phân công.

-Thực hiện công tác sửa chữa nhỏ tại các cơ sở của trường.

-Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

-Hỗ trợ các tổ chuyên môn khác khi có yêu cầu.

2.5 Tổ văn phòng và cung ứng vật tư, thiết bị

-Soạn thảo, tiếp nhận và lưu trữ các loại hồ sơ, văn bản phục vụ cho công tác thuộc phạm vi phòng đảm trách.

- Tổ chức việc mua sắm các trang thiết bị, vật dụng văn phòng, vật tư thực hành thí nghiệm .... theo đề nghị của các đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng theo qui trình, qui định của nhà nước.

2.6. Tổ phục vụ cơ sở I

-Đảm bảo đầy đủ điện, nước, âm thanh, ánh sáng cho mọi nhu cầu hoạt động của nhà trường tại khu vực được phân công.

-Chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo, phát triển cảnh quan, môi trường trong khu vực được phân công.

-Đảm bảo công tác vệ sinh tại các phòng học, giảng đường và toàn bộ khu vực được phân công.

-Phối hợp với các tổ nghiệp vụ khác để phát hiện và sửa chữa kịp thời các trang thiết bị hư hỏng như bàn ghế tại các lớp học, hành lang; vòi nước tại các khu vệ sinh, …

-Hỗ trợ các tổ chuyên môn khác khi có yêu cầu.

2.7. Tổ bảo vệ cơ sở I

-Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong khu vực phụ trách.

-Bảo vệ tài sản của cơ quan, không để xảy ra mất mát, cháy nổ trong khu vực phụ trách.

-Kiểm tra và phản ánh tình hình vệ sinh môi trường trong toàn cơ sở mình phụ trách để lãnh đạo phòng xử lý.

-Đóng, mở cửa, kiểm tra đèn, quạt các giảng đường, phòng học; đóng mở đèn bảo vệ đúng qui định.

-Cúp điện, phát hiệu lệnh, tiến hành dập tắt đồng thời cấp báo cho những người có trách nhiệm khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

-Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

 

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

1.Trưởng phòng

1.1.Trách nhiệm

- Tổ chức quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về mọi hoạt động của Phòng.

- Trực tiếp điều hành công tác ban hành, tiếp nhận, lưu trữ, các loại văn bản quản lý điều hành thuộc phạm vi phòng đảm trách.

-Bảo đảm điều kiện cần thiết để CB-VC trong phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2.Quyền hạn

-Có quyền tổ chức soạn thảo và ký ban hành các loại văn bản phục vụ công tác quản lý điều hành trong phạm vi được phân công và được quyền ký  các loại văn bản giao dịch, phối hợp hoạt động … với các tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp với phòng.

- Có quyền phân công điều động cán bộ trong phòng khi cần thiết.

-Có quyền yêu cầu các tập thể, cá nhân thực hiện đúng những quy định của nhà trường về mua sắm, quản lý tài sản, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái trong Nhà trường. Có quyền kiến nghị hình thức khen thưởng, kỷ luật để Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhà trường xem xét giải quyết đối với những trường hợp có liên quan đến việc mua sắm, khai thác sử dụng tài sản của trường.

2. Phó trưởng phòng  phụ trách cơ sở vật chất tại cơ sở 1

2.1.Trách nhiệm

-Thay mặt Trưởng phòng thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát việc trang bị, khai thác sử dụng và bảo quản toàn bộ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, điện, nước; điều hành việc bảo vệ an ninh trật tự; vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp tại cơ sở 1.

-Bảo đảm hội trường, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, nước uống, trang trí, phục vụ tiếp khách … để nhà trường tổ chức thành công các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khoa học, nghiệm thu đề tài …tại cơ sở 1.

-Phối hợp với Trưởng phòng xem xét và quyết định các nhu cầu mua sắm, sửa chữa nhỏ tại các đơn vị thuộc Trường.

-Chịu trách nhiệm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, giấy tờ thuộc lĩnh vực được phân công.

-Bảo đảm điều kiện cần thiết để các tổ nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các hoạt động nêu trên kể cả mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBVC trực tiếp quản lý.

2.2.Quyền hạn

-Có quyền tổ chức phân công, điều động CB-VC, LĐ do mình quản lý và phối hợp với các đơn vị khác tại cơ sở 1 để thực hiện các kế hoạch công tác được duyệt. Trong những trường hợp đặc biệt có thể trực tiếp bàn bạc với lãnh đạo các đơn vị khác cử người hỗ trợ giúp đỡ.

-Được Trưởng phòng ủy quyền ký kết một số văn bản phục vụ quản lý điều hành của phòng tại cơ sở 1 và tổ chức mua sắm, sửa chữa nhỏ theo dự trù được duyệt.

3. Phó trưởng  phòng  phụ trách cơ sở vật chất tại cơ sở chính

3.1.Trách nhiệm

-Thay mặt Trưởng phòng thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác sử dụng, bảo quản toàn bộ nhà cửa, đường xá, vật kiến trúc, kho bãi, máy móc thiết bị, điện, nước; điều hành việc bảo vệ an ninh trật tự; vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp tại cơ sở chính.

-Bảo đảm hội trường, âm thanh, ánh sáng, đèn chiếu, bàn ghế, trang trí… để nhà trường tổ chức thành công các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khoa học, nghiệm thu đề tài …

-Phối hợp với Trưởng phòng xem xét và quyết định các nhu cầu mua sắm, sửa chữa nhỏ tại các đơn vị thuộc Trường.

-Chịu trách nhiệm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, giấy tờ thuộc lĩnh vực được phân công.

-Bảo đảm điều kiện cần thiết để các Tổ nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các hoạt động nêu trên kể cả mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB-VC trực tiếp phụ trách.

3.2.Quyền hạn

-Có quyền tổ chức phân công, điều động CB-VC, LĐ do mình quản lý và phối hợp với các đơn vị khác tại cơ sở chính để thực hiện các kế hoạch công tác được duyệt. Trong những trường hợp đặc biệt có thể trực tiếp bàn bạc với lãnh đạo các đơn vị bạn cử người hỗ trợ giúp đỡ.

-Được Trưởng phòng ủy quyền ký kết một số văn bản phục vụ quản lý điều hành của Phòng tại cơ sở chính và tổ chức sửa chữa nhỏ theo dự trù được duyệt.

4. Phó trưởng phòng phụ trách quản lý mạng và trang thiết bị

4.1.Trách nhiệm

-Cùng với Trưởng phòng tổ chức xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ kỹ thuật phục vụ cho đấu thầu hoặc tổ chức mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhỏ tài sản, vật tư, máy móc thiết bị, đồ dùng dạy học, phương tiện vận tải, thông tin liên lạc … theo quy định hiện hành của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu kế hoạch hoạt động của trường nói chung và từng đơn vị nói riêng trong từng năm học.

-Phối hợp với Trưởng phòng xem xét và quyết định các nhu cầu mua sắm, sửa chữa nhỏ tại các đơn vị thuộc Trường.

-Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn đi đôi với kiểm tra giám sát nhằm giúp CB-VC khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại máy móc thiết bị hiện có.

-Cung cấp đầy đủ điều kiện cần thiết để các Tổ nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các hoạt động nêu trên kể cả mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB-VC trực tiếp phụ trách.

4.2.Quyền hạn

-Có quyền điều động CB-VC, LĐ do mình phụ trách để thực hiện những công việc thuộc phạm vi được phân công. Khi cần thiết có quyền đề nghị vớ-Được Trưởng phòng ủy quyền ký kết một số văn bản phục vụ quản lý điều hành của Phòng tại cơ sở chính và tổ chức sửa chữa nhỏ theo dự trù được duyệt.

-Được Trưởng phòng ủy quyền ký kết một số văn bản phục vụ quản lý điều hành của Phòng và tổ chức sửa chữa nhỏ theo dự trù được duyệt.

5-Tổ trưởng

5.1.Trách nhiệm

-Có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của tổ.

-Cung cấp điều kiện cần thiết để từng thành viên trong Tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trực tiếp về mọi hoạt động được phân công.

5.2.Quyền hạn

Có quyền đề xuất kế hoạch mua sắm, sửa chữa và đề nghị lãnh đạo phòng trang bị các phương tiện cần thiết để mình hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

6-Tổ viên (CV & NV)

6.1.Trách nhiệm

-Thực hiện tốt các công việc được phân công một cách chủ động, không để sai sót.

-Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của Tổ trưởng và lệnh điều động của lãnh đạo phòng khi có yêu cầu.

-Chịu trách nhiệm trước tổ trưởng về các công việc được phân công.

6.2.Quyền hạn

Có quyền yêu cầu Lãnh đạo Phòng giải quyết các điều kiện để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Phòng Quản trị thiết bị