Tag

VPK;

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Văn phòng khoa

28-11-2016

Văn Phòng khoa có 02 CBVC chức phụ trách:

1. CN. Đào Phương Trang - Tổ trưởng VPK, Phụ trách: 

  - Trợ lý đào tạo;
  - Trợ lý QLNCKH&QHQT;
  -Trợ lý QHDN.

2. KS. Nguyễn Thanh Nguyên, Phụ trách:

  - Trợ lý Hành chính - Tổ chức;
  - Trợ lý CSVC;
  - Trợ lý phong trào SV.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp