.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo nhận trợ cấp xã hội đợt 1 HK1 năm học 2015-2016

11-10-2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Số: 167/TB-ĐHTG

 Tiền Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v nhận tiền Trợ cấp xã hội HKI (2015-2016) (đợt I)

 

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-ĐHTG ngày 21 tháng 10 năm 2015 của trường Đại học Tiền Giang về việc cấp phát Trợ cấp xã hội cho sinh viên khoá 12, 13, 14 HKI (2015-2016) (đợt 1),

Trường Đại học Tiền Giang thông báo cho sinh viên các khóa 12, 13, 14 thuộc các khoa:  

+ Khoa Sư phạm                                           

+ Khoa Ngoại ngữ                                                                                

+ Khoa KTNN & CNTP

+ Khoa KT-XH

+ Khoa Xây dựng

+ Khoa KT-CN

+ Khoa CNTT

Đến Phòng Tài vụ - Cơ sở chính - Phòng A004 để nhận tiền trợ cấp xã hội HKI năm học 2015-2016 (đợt 1) (sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên).

Thời gian:  Từ ngày 27/10/2015 đến hết ngày 30/10/2015

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên đến nhận tiền trợ cấp xã hội theo đúng thời gian quy định nêu trên.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)