.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo nhận trợ cấp xã hội HK1(15-16) đợt 2

20-01-2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 20 tháng  01 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v nhận tiền Trợ cấp xã hội HKI (2015-2016) (đợt II)

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-ĐHTG ngày 15 tháng 01 năm 2016 của trường Đại học Tiền Giang về việc cấp phát Trợ cấp xã hội cho sinh viên khoá 12, 13, 14, 15 HKI (2015-2016) (đợt II),

Trường Đại học Tiền Giang thông báo cho sinh viên các khóa 12, 13, 14, 15 thuộc các khoa:  

+ Khoa Sư phạm                                           

+ Khoa Ngoại ngữ                                                                       

+ Khoa NN & CNTP

+ Khoa KT-CN

+ Khoa Xây dựng

+ Khoa KT-Luật

+ Khoa CNTT

Đến Phòng Tài vụ - Cơ sở chính - Phòng A004 để nhận tiền trợ cấp xã hội HKI năm học 2015-2016 (đợt 2) (sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên).

Thời gian:  Từ ngày 19/01/2016 đến hết ngày 22/01/2016

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên đến nhận tiền trợ cấp xã hội theo đúng thời gian quy định nêu trên.

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa;                                                                                                       Đã ký

- Lưu: VT, TV.                                                                                                           

                                                                                                                    Võ Ngọc Hà

 

 

 

Phòng Tài vụ