.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 50

03-08-2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 50

           (Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

01/8

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2016.

Toàn thể Đảng viên.

07h 30: GĐ CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng xét điều kiện dự kiểm tra cấp chứng nhận định hướng TOEIC nội bộ khóa 16.

Theo quyết định số 567/QĐ-ĐHTG ngày 20/7/2016.

13h30 - 14h30 A.104

Giao ban công tác Khối TTTV, CTSV, Quản trị CSVC& DV.

Trưởng các đơn vị thuộc Khối.

14h 30: A.105

Ô. Nguyễn Quang Khải

BA 02/8

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Ô. Chung, Bà Mai (P.TCHC).

07h30 - 10h00 B.14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng xét duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2017.

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHTG, ngày 29/7/2016.

10h 00: B.14

Họp thẩm định tài liệu giảng

dạy “Phương pháp lập trình hướng đối tượng”

- Bà Trang, Bà Quýt, Ô.Khoa (K.CNTT), Ô.Thi (P.QTTB);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

13h30 - 15h30 A.104

Họp thẩm định tài liệu giảng

dạy “Quản trị nguồn nhân lực 1”.

- Bà Phượng, Ô.Vượng, Ô. Ân, Bà Tuyền (K.KTL);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT).

15h 30: A.104

Tham dự đoàn cán bộ học tập kinh nghiệm về công tác thi tuyển công chức trên máy tính.

- Ô.Nguyễn Quang Khải (P.HT);

- Ông Bình (PGĐ TT.KT& ĐBCLGD).

08h 00: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

 

03/8

Tham dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Tiền Giang, khóa IX (ngày 03-05/8/2016).

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

07h 45: TT Hội nghị tỉnh

 

Dự Hội thảo KH “Brexit và cộng đồng kinh tế Asean dưới góc nhìn hội nhập”.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Ông Thịnh (TP.QLĐT).

08h 00: KS Rex, TP.HCM

 

Họp triển khai công tác tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ - 19/8”.

- Thành viên theo Quyết định số 96/QĐ-ĐHTG, ngày 26/01/2016;

- Ông Re (K.LLCT).

14h 00: A.104

Ô. Nguyễn Quang Khải

NĂM

04/8

Họp nghiệm thu đề NCKH “Sự chuyển biến về cách truyền đạt thông tin trong áp phích cổ động chính trị - xã  hội Việt Nam từ năm 1986 đến nay”.

- Ô. Dũng, Bà Linh, Bà Ngọc Thư, Bà Hương (K.SP);

- Bà Ngà (P. QLKHCN &HTQT).

07h30 - 09h30 A.105

Ô. Nguyễn Quang Khải

Họp nghiệm thu đề NCKH SV “Nâng cao ý thức thực hiện pháp luật giao thông của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang”.

- Ô. Bình (TP.CTSV),  Bà Nguyệt, Bà Khuyến, Bà Tuyền (K.KTL);

- Bà Ngà (P.QLKHCN& HTQT).

09h 45: A.105

NĂM

04/8

Họp thẩm định kinh phí đề tài NCKH.

- Ô.Tín (TP.TV), Bà Kiều Nga (K.KHTN);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT).

13h30 - 15h30 A.105

Ô. Nguyễn Quang Khải

Họp Chi bộ 15.

- Ô. Nguyễn Quang Khải (P.HT);

- Đảng viên Chi bộ 15.

15h 30: B.14

 

Làm việc với công ty TNHH  Royalfood.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Ô. Cường (GĐ TT.QHDN &TVTS), Bà Loan (TK.KTNN&CNTP).

10h 00: Công ty Royalfood

 

Tiếp và làm việc với GS Lluis Torres Llinas (TBN).

Đại diện lãnh đạo: K.KTXD, P.QLKHCN&HTQT.

15h 00: A.104

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU 05/8

Họp báo cáo tiến độ nghiệm thu giai đoạn 2 đề tài cấp Tỉnh “Tạo giống lúa chống chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang”.

- ĐD lãnh đạo: P.TV, K.NN& CNTP, P.QLKHCN&HTQT

- Ô. Vũ, Bà Tuyết Phượng, Ô. Vinh, Ô. Phúc (K.NN &CNTP).

14h 00: A.104

Ô. Lê Hữu Hải

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆCp

 

1.Họp BCH Đoàn trường; TP: UV BCH Đoàn trường; TG: 14h 00, ngày 02/8/2016; ĐĐ: B.14.

2.Kiểm tra cơ quan văn hóa; TP: Bà Phương Em, Bà Hà (P.TCHC), Ô. Tín (TP.TV), Ô. Vũ (TK.KTCN), Ô. Cường (GĐ TT.QHDN&TVTS); TG: 07h 30, ngày 03/8/2016, ĐĐ: CSC, CS1, CS TCN.

  1. Đại hội Chi đoàn VC 01 (NK 2016-2017); TP: Đoàn viên CĐ; TG: 09h 00, ngày 04/8/2016; ĐĐ: B.14.

 

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC - HC (Cô Hồng Duyên) trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CT-XH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TC- HC (Ô. Huỳnh Thanh Phương - Chuyên viên phòng TCHC) trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.