.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 1 v/v tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2016-2017

24-11-2016

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang, Khoa Khoa học Tự nhiên tổ chức hội thảo khoa học: “Giảng dạy Toán gắn kết với nghiên cứu và ứng dụng ở Trường Đại học Tiền Giang”.

I. Mục đích

1. Tập trung trao đổi và thảo luận những nội dung, phương thức, kinh nghiệm, sáng kiến về hoạt động giảng dạy Toán gắn kết với nghiên cứu và ứng dụng ở Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Tiền Giang.

2. Thảo luận những giải pháp để hướng dẫn sinh viên làm quen với nghiên cứu trong việc học tập các học phần Toán.

II. Nội dung chính của Hội thảo

1. Nhận định thực trạng hoạt động giảng dạy Toán gắn kết với nghiên cứu và ứng dụng ở Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Tiền Giang.

2. Trình bày những kết quả nghiên cứu phục vụ hoạt động giảng dạy các học phần Toán.

3. Thảo luận những giải pháp để hướng dẫn sinh viên làm quen với nghiên cứu trong việc học tập các học phần Toán.

4. Xây dựng tiết dạy Toán theo định hướng sáng tạo, ứng dụng.

5. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu và trong giảng dạy toán theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng ở Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Tiền Giang.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo (dự kiến)

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ hai, ngày 20/3/2017 (1 buổi).

2. Địa điểm: Phòng B.14, Cơ sở chính, Trường Đại học Tiền Giang.

IV. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

1. Thể lệ bài viết:

Cấu trúc của bài tham luận gồm: Tên bài tham luận, tên tác giả, tóm tắt, đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết luận, tài liệu tham khảo, thông tin của tác giả (họ và tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, số điện thoại, email).

Bài tham luận được soạn thảo trên file Word, dùng font Times New Roman; khổ A4, lề trên: 2,5 cm, lề dưới: 2,5 cm, lề trái: 3 cm, lề phải: 2,5 cm; cách dòng đơn; khoảng cách giữa các đoạn văn là 6 pt, chính văn cỡ chữ 13; tóm tắt có cỡ chữ 11 và in nghiêng. Tất cả các phương trình/công thức cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Bài gửi đăng không dài quá 10 trang (kể cả bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo).

2. Thời gian gửi bài: Trước ngày 20/02/2017.

3. Địa chỉ gửi bài: Xin gửi bài viết theo địa chỉ mail

kkhtn@tgu.edu.vn, hoặc

tranhongmo@tgu.edu.vn

KÍNH MỜI QUÝ THẦY CÔ THAM GIA VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO

Mọi vấn đề liên quan đến hội thảo, xin quý Thầy (Cô) liên lạc qua:

Văn phòng Khoa Khoa học Tự nhiên (0733.855006, Cô Ngọc)

hoặc Thầy Trần Hồng Mơ (0978 077 237, tranhongmo@tgu.edu.vn).

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(Đã ký)             

Võ Thị Trúc Giang