.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ, TCCN VLVH khóa 13, 14

05-12-2016

LỊCH THI

CÁC LỚP ĐH, CĐ, TCCN VLVH KHÓA 13, 14

Từ ngày 10/12/2016 đến 17/12/2016

Địa điểm thi: Trường Đại học Tiền Giang - Cơ sở chính

Thứ Ngày Giờ Lớp SV Mã HP STC Tên học phần SL SV SL SV/
phòng thi
Phòng thi Đơn vị tổ chức thi Ghi chú
7 10/12/2016 7g30 CĐ VLVL MẦM NON 13A 17252 2 Phương pháp làm quen với văn học 45 23 H34 TT KT& ĐBCLGD  
22 H35  
CĐ VLVL MẦM NON 13B1 46 23 K31  
23 K32  
CĐ VLVL MẦM NON 13B2 55 28 K33  
27 K34  
TC VLVH MẦM NON 13 TMN919 2 PPHD hoạt động tạo hình cho trẻ 67 33 K35  
34 K36  
13g30 CĐ VLVL MẦM NON 13B1 17332 2 Đánh giá trong giáo dục mầm non 46 23 H34  
23 H35  
CĐ VLVL MẦM NON 13B2 55 28 H36  
27 K34  
TC VLVH MẦM NON 13 TMN910 4 Vệ sinh - Phòng bệnh trẻ em 67 33 K35  
34 K36  
CN 11/12/2016 7g30 CĐ VLVL MẦM NON 13B1 17212 2 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 82 27 K31  
27 K32  
28 K33  
CĐ VLVL MẦM NON 13B2 72 24 K34  
24 K35  
24 K36  
13g30 CĐ VLVL MẦM NON 13A 17402 2 Phương pháp giáo dục thể chất 45 22 K31  
23 K32  
CĐ VLVL MẦM NON 13B2 55 28 K33  
27 K34  
7 17/12/2016 7g30 CĐ VLVL MẦM NON 13B2 17142 2 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 79 26 K31  
26 K32  
DHTINHOC10 08143 3 Toán cao cấp A3 1 25 K33  
DHCNTT12A 1  
DHVLVHCNTT14B 9  
DHVLVHXD14B 12  
DHLTVLVHXD12B 2  

Ghi chú: Phòng Hội đồng thi F201

Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại:  Khoa,  bảng thông báo tầng trệt khu F của TTKT&ĐBCLGD và trên Website www.tgu.edu.vn

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

(Đã ký)            
HIỆU TRƯỞNG      
PGS. TS. Võ Ngọc Hà