.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

17-02-2017

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
Số: 04/BC-ĐHTG Tiền Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

        Thực hiện công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2015, Trường Đại học Tiền Giang xin báo cáo như sau:

 I. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT

Hàng năm Trường Đại học Tiền Giang đều tổ chức khảo sát và đánh giá  tình hình việc làm của sinh niên sau một năm tốt nghiệp; đây là một trong những kênh thông tin giúp nhà trường cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo.

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

          Thu thập thông tin về việc làm của sinh viên (SV) hệ chính quy đã tốt nghiệp năm 2015 trình độ đại học và cao đẳng về các nội dung sau:

- Tình hình việc làm;

- Những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc;

- Khu vực làm việc của SV tốt nghiệp;

- Thu nhập bình quân/tháng từ công việc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHẢO SÁT

          1. Mẫu khảo sát:

     - Khảo sát 100% SV các lớp đại học chính quy khóa 11 (tuyển sinh năm 2011), cao đẳng chính quy khóa 12 (tuyển sinh năm 2012) tốt nghiệp năm 2015.

    2. Phương pháp thực hiện khảo sát và phân công thực hiện

- Trung tâm KT&ĐBCLGD là đơn vị đầu mối, phối hợp với các khoa tổ chức thực hiện khảo sát.

- Trung tâm KT&ĐBCLGD lập kế hoạch, thiết kế phiếu khảo sát, lập danh sách SV được chọn khảo sát, gửi và nhận phiếu khảo sát từ các khoa, nhập dữ liệu, thống kê, xử lý số liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát.

- Các khoa phân công giáo vụ khoa, giảng viên (GV) cố vấn tổ chức khảo sát việc làm của SV theo danh sách đính kèm và đúng thời gian quy định.

- Các phương pháp sử dụng khảo sát: Điện thoại, phiếu hỏi trực tiếp, phiếu hỏi online, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua mạng xã hội, Email…

          3. Quy trình

  • Bước 1: Trung tâm Khảo Thí&ĐBCLGD lập danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (có kèm số điện thoại) gửi về khoa.
  • Bước 2: Khoa thực hiện khảo sát bằng: Điện thoại, phiếu hỏi trực tiếp, phiếu hỏi online, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua mạng xã hội, Email… (theo mẫu phiếu khảo sát TT KT&ĐBCLGD đã gửi).
  • Bước 3: Khoa sẽ gửi phiếu khảo sát về TT.KT&ĐBCLGD.
  • Bước 4: TT KT&ĐBCLGD kiểm tra phiếu, nhập phiếu, thống kê số liệu và báo cáo kết quả

          4. Thời gian thực hiện: từ 03/10 - 31/10/2016

          5. Kết quả khảo sát

    Xem phần phụ lục:

           - Báo cáo thống kê tình hình việc làm của sinh viên: tại đây

           - Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015 đã khảo sát: tại đây

Căn cứ vào kết quả khảo sát, Trường Đại học Tiền Giang có những nhận xét như sau:

- Sinh viên ra trường đã tìm được việc làm với tỷ lệ khá cao, trung bình chung là 87,03% có việc làm và 12,97% chưa có việc làm. (Trong số 87,03% có việc làm gồm đúng ngành nghề đào tạo, đúng một phần đúng ngành nghề đào tạo và tự tạo việc làm cho mình).

- Khu vực làm việc của SV tốt nghiệp được chia như sau: Khu vực nhà nước chiếm 23,19%, tổ chức tư nhân chiếm 29,19%, liên doanh với nước ngoài 26,09%, tự tạo việc làm 21,53%. Khu vực làm việc của SV phân bố gần như đều nhau của 4 khu vực.

- Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của SV tốt nghiệp: Mặc dù tỷ lệ có việc làm khá cao, nhưng một số ngành có một phần SV phải việc trái ngành hoặc tự tạo việc làm cho mình như Sư phạm GDTH, Công nghệ thông tin do những ngành này nhu cầu nhân lực không cao nên SV ra trường khó tìm được việc làm đúng ngành học. Do vậy, hàng năm trong dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường đều có sự thay đổi cho phù hợp với nhu cầu địa phương. Các căn cứ để phân bổ chỉ tiêu: nhận định nhu cầu nhân lực địa phương, các ngành có nhu cầu nhân lực tăng, ngành có tỷ lệ SV có việc làm cao và khả năng đào tạo của Trường.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, TT.KT&ĐBCLGD.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)      
Võ Ngọc Hà