.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc04;

Chia sẻ

ĐIỀU KHIỂN GIÁN TIẾP TỰA THEO TỪ TRƯỜNG CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC MỜ

23-02-2017

INDIRECT FIELD ORIENTED CONTROL OF INDUCTION MOTOR USING FUZZY LOGIC CONTROLLER

TÔN NGỌC TRIỀU

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

NGUYỄN LƯƠNG VĂN MINH

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ theo phương pháp điều khiển gián tiếp tựa theo từ trường sử dụng bộ điều khiển logic mờ cho hiệu suất cao. Hệ thống truyền động điều khiển gián tiếp tựa theo từ trường truyền thống cho động cơ không đồng bộ thường sử dụng các bộ hiệu chỉnh PI (Proportional–Integral controller) truyền thống cho các giá trị hồi tiếp thường có độ chính xác thấp và làm giảm hiệu suất của hệ thống. Để khắc phục vấn đề này, thay thế bộ điều khiển PI bởi bộ điều khiển thông minh dựa trên lý thuyết tập mờ. Điều khiển mờ có thể tự động hiệu chỉnh các thông số điều khiển với khả năng thích ứng cao và điều chỉnh tốc độ chính xác. Chất lượng của bộ điều khiển thông minh đã được khảo sát thông qua mô phỏng bằng công cụ Matlab-Simulink dưới các điều kiện khác nhau như thay đổi đột ngột tốc độ và moment tải. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng chất lượng của bộ điều khiển đề xuất tốt hơn so với bộ điều khiển PI thông thường.

Từ khóa: Bộ điều khiển PI, Động cơ không đồng bộ, Điều khiển gián tiếp tựa theo từ trường, Logic mờ.

ABSTRACT

The paper presents indirect field oriented control system of induction motor using fuzzy logic controller for high performance. The traditional indirect field oriented control system of induction motor, which usually uses conventional PI regulators for feedback values, shows the low precision and debases the performance of the whole system. This problem can be solved by the replacement of PI controllers by intelligent controllers based on fuzzy set theory. The fuzzy control can automatically adjust control parameters with strong adaptability and precise speed regulation. The quality of the intelligent controller was investigated through simulation using Matlab-Simulink tool in different operating conditions such as sudden changes in speed and load moment. The simulation results demonstrated that the quality of the proposed controller is better than that of the conventional PI controller.

Keywords: PI controller, induction motor, indirect field oriented control, fuzzy logic control

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế