.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc04;

Chia sẻ

NGUYỄN MINH CHÂU - “NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG TINH ANH”

23-02-2017

NGUYEN MINH CHAU - "TRAILBLAZERS BROTHERHOOD"

                                                                                                ĐOÀN VŨ CÔNG HOÀI

TÓM TẮT

Nguyễn Minh Châu (1930 – 1989) là một nhà văn có ảnh hưởng quan trọng đối với văn học Việt Nam giai đoạn trước và sau chiến tranh (1975). Đặc biệt, sau 1975, Nguyễn Minh Châu là một trong những “người mở đường tinh anh và tài năng nhất” của công cuộc đổi mới văn học. Những đóng góp của Nguyễn Minh Châu chủ yếu là quan niệm nghệ thuật về con người. Trong đó có ba kiểu con người tiêu biểu nhất trong sáng tác của ông là con người đời thường, con người tự vấn và con người tâm linh. Quan niệm nghệ thuật về con người đã chi phối sự nghiệp sáng tác của mỗi tác giả nói chung và của nhà văn Nguyễn Minh Châu nói riêng. Sự biến đổi trong quan niệm nghệ thuật về con người là trung tâm mọi biến đổi của nền văn học, là tiêu chí để đánh giá sự đổi mới của một cây bút hay của một thời kì văn học. 

Từ khóa: con người tâm linh, Nguyễn Minh Châu, quan niệm nghệ thuật.

ABSTRACT

Nguyen Minh Chau (1930 - 1989) was an influential writer with literary critical Vietnam period before and after the war (1975). Especially after 1975, Nguyen Minh Chau is one of the "pioneers and most talented elite" of the innovation literature. Contributions by Nguyen Minh Chau mainly conception of human art. In which there are three types of people most typical in his work is the human life, human self-examination and spiritual man. The notion of human art has dominated life and work of each author in general and of writer Nguyen Minh Chau particular. The change in artistic conception of man as the center of all change of literature, the criteria for evaluating the innovation of a pen or a literary era.

Key words: spiritual man, Nguyen Minh Chau, artistic conception.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế