.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc04;

Chia sẻ

QUAN NIỆM VỀ TÌNH YÊU VÀ CÁCH THỂ HIỆN TÌNH YÊU TRONG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU THỜI KỲ 1932-1945

23-02-2017

CONCEPTION AND EXPRESSION OF LOVE IN XUAN DIEU’S LOVE POETRY OVER THE PERIOD 1932-1945

      PHẠM NGỌC HÙNG

TÓM TẮT

Xuân Diệu là một tác giả lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Sự nghiệp sáng tác của Xuân Diệu đồ sộ, đa dạng về thể loại sáng tác. Tuy vậy thành công nhất của ông vẫn là ở lĩnh vực thơ: thơ tình yêu. Trong thơ Việt nam, có lẽ đến Xuân Diệu tình yêu mới được đề cập cả về quan niệm lẫn phương thức thể hiện một cách đầy đủ nhất, trần thế nhất. Tình yêu có cả tâm hồn và thể xác. Tình yêu với đúng nghĩa của con người trần thế, cả phần con và phần người.

Từ khóa: nhục thể, tình yêu, tinh tế, trần thế, tuổi trẻ.

ABSTRACT

Xuan Dieu is a great author of Vietnamese modern literature. His writing career is voluminous and diversified in terms of writing genres. However, his most successful genre is poetry, especially love poetry. In Vietnamese poetry, conception and expression of love are only mentioned adequately and secularly in Xuan Dieu’s love poetry. Love includes both aspects of soul and body. It has the real meaning of secular people with both good and bad sides.

Key words: sensuality, love, delicacy, secularity, youth

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế