.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc04;

Chia sẻ

NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG ĐƯƠN ĐỆM, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG

23-02-2017

THE ORIGIN OF FORMING THE TRADITIONAL SLEEPING MAT WEAVING CRAFT AT TAN PHUOC DISTRICT, TIEN GIANG PROVINCE

NGÔ THỊ THANH

TÓM TẮT

Có thể nói, việc truy tìm nguồn gốc hình thành nghề thủ công truyền thống Đươn đệm có ý nghĩa rất lớn đối với công tác bảo tồn và phát triển nghề trên địa bàn huyện Tân Phước. Qua các nguồn tư liệu có đề cập đến nghề Đươn đệm và những ghi chép viết về địa giới  huyện Tân Phước từ những năm cuối thế kỷ XIX cộng với những dữ liệu về cuộc di dân của người Việt đến khai phá vùng đất này… chúng tôi đã từng bước đưa ra những luận cứ khoa học chứng minh thời điểm ra đời của nghề trên địa bàn huyện. Kết quả cho thấy, nghề thủ công truyền thống Đươn đệm có lịch sử hình thành khoảng 400 năm nay, huyện Tân Phước chính là cái nôi hình thành và phát triển nghề thủ công truyền thống Đươn đệm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Từ khóa: Đươn đệm, huyện Tân Phước, nghề thủ công truyền thống, nguồn gốc.

ABSTRACT

It is said that finding out the origin of forming the traditional sleeping mat weaving craft has significant meaning for the conservation and development of this profession at Tan Phuoc district. Through materials about sleeping mat weaving and notes about boundaries of Tan Phuoc district from the late 19th century together with data about the migration of Vietnamese people to explore this area, scientific arguments which prove the forming time of the profession in the district were given gradually. Results showed that the traditional sleeping mat weaving was formed 400 years ago; Tan Phuoc district is the cradle of formation and development of the traditional sleeping mat weaving craft in Tien Giang province.

Key words: sleeping mat weaving, Tan Phuoc district, tradional craft, origin

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế