.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc04;

Chia sẻ

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAFCET

23-02-2017

PROGRAMMING CONTROL OF PRODUCT CLASSIFICATION SYSTEM USING GRAFCET METHOD

TRẦN THANH PHONG

TÓM TẮT

Bài báo này tập trung nghiên cứu áp dụng phương pháp GRAFCET vào việc lập trình cho các hệ thống công nghiệp sử dụng PLC. Việc ứng dụng phương pháp GRAFET không những giúp cho việc lập trình cho các hệ thống tuần tự trở lên dễ dàng, nhanh chóng hơn với lỗi ít hơn mà còn giúp cho lập trình viên kiểm soát và phát triển chương trình một cách hiệu quả. Để minh họa cho phương pháp này, hệ thống phân loại sản phẩm sử dụng PLC TSX Premium được đề xuất như một ví dụ. Hiệu quả của phương pháp lập trình GRAFCET sẽ được phân tích và chứng minh thông qua các thực nghiệm trên hệ thống thực được xây dựng trong phạm vi phòng thí nghiệm.

Từ khóa: GRAFCET, hệ thống, điều khiển tuần tự, phân loại sản phẩm, PLC

ABSTRACT

This paper focuses on applying GRAFCET method into the programming of industrial systems using PLC. The application of GRAFCET method not only helps make the sequential system programming easier and quicker with less errors but also helps programmers supervise and develop their programs effectively. To illustrate this method, the product classification system using PLC TSX Premium was proposed as an example. The effectiveness of GRAFCET method will be analysed and proved through experiments on  a prototype built in laboratories.

Keywords: GRAFCET, system, sequential control, product classification, PLC

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế