.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc04;

Chia sẻ

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH CUỐI CẤP THUỘC PHÂN BAN TÚ TÀI TỔNG QUÁT VÀ KĨ THUẬT Ở PHÁP

23-02-2017

ORIENTATION TO THE TEACHING PROGRAM OF ENGLISH FOR TWELFTH GRADE IN THE DIRECTION OF GENERAL AND TECHNOLOGICAL BACCALAUREATE IN FRANCE

NGUYỄN QUỐC THẮNG

TÓM TẮT

Để xây dựng một chương trình giảng dạy tiếng Anh đạt chuẩn về kiến thức và phù hợp với đối tượng, người biên soạn cần dựa trên nền tảng của các phạm trù ngôn ngữ học, văn hóa, lịch sử và phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, việc xác lập mối liên hệ với các môn học khác và hệ thống hóa quá trình đánh giá là những yêu cầu thiết thực của lĩnh vực này. Từ việc khảo sát chương trình tiếng Anh dành cho học sinh cuối cấp thuộc phân ban Tú tài tổng quát và kĩ thuật ở Pháp, bài viết phân tích một số định hướng cơ bản trong việc xây dựng chương trình giảng dạy bộ môn này.

Từ khóa: chương trình tiếng Anh, định hướng, giáo dục Pháp, Tú tài phân ban tổng quát và    kĩ thuật.

ABSTRACT

In order to set up an English teaching program matching good standards of knowledge for all students, the compilation must be grounded on linguistics, culture, history and teaching methodology. In addition to a systematic evaluation process, this field needs to be connected to others. After surveying the English program for the twelfth year in the direction of general and technological baccalaureate in France, this article analyzes some basic guidelines for this purpose.

Keywords: English program, French education, general and technological baccalaureate, orientation.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế