.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

TIÊU CHUẨN VIETGAP VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG SẢN XUẤT CÁ TRA

24-02-2017

VIETGAP STANDARDS AND DIFFICULTIES IN PANGASIUS PRODUCTION

PHAN PHÙNG PHÚ[1]

TÓM TẮT

Nhằm giúp ngành cá Tra phát triển ổn định và bền vững, ngày 29-4-2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, trong đó quy định các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày 31-12-2015.

Qua khảo sát tại các cơ sở sản xuất cá Tra ven sông Tiền ở các huyện Cai Lậy, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói riêng và các hộ nuôi cá Tra ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung thì việc sản xuất cá Tra theo tiêu chuẩn VietGAP còn nhiều vướng mắc cần được các ngành chức năng liên quan tháo gỡ nhằm giúp nghề nuôi phát triển bền vững; đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm, hỗ trợ cho các hoạt động xuất khẩu.

Từ khóa: cá Tra, chuỗi sản xuất, tiêu chuẩn VietGAP.

ABSTRACT

            To facilitate the stable and sustainable development of pangasius industry, the government promulgated the Decree No.36/2014/NĐ-CP dated April 29th 2014 on raising, processing, and exporting pangasius which states that every commercial pangasius farm must obtain the Certificate of Good Aquaculture Practice according to VietGap or an international certificate that is conformable with Vietnam’s law by December 31, 2015.

            Through a survey at the commercial pangasius farms along Tien River in Cai Lay and Cai Be districts, Tien Giang province in particular and pangasius farmers in Mekong Delta in general, it is showed that producing pangasius with VietGap standards is encountering many difficulties which need to be solved by relevant departments for facilitating the sustainable development of the pangasius industry as well as enhancing the product values and supporting export activities.

Key words: pangasius, production chains, VietGAP standards.

 

[1] Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế