.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

SỰ GIÚP ĐỠ VỀ VŨ KHÍ, KHÍ TÀI CỦA LIÊN XÔ CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975

24-02-2017

THE SOVIET UNION’S ASSISTANCE OF WEAPONS AND AMMUNITION TO VIETNAMESE REVOLUTION FROM 1965 TO 1975

TRƯƠNG CÔNG VĨNH KHANH[1]

                                                                                                   NGUYỄN THỊ HƯƠNG[2]

TÓM TẮT

Sự giúp đỡ về vũ khí, khí tài của các nước xã hội chủ nghĩa đối với cách mạng Việt Nam là vô cùng to lớn. Liên Xô là một trong những nước giúp đỡ nhiều nhất về vũ khí và khí tài cho cách mạng Việt Nam. Bài viết này sẽ trình bày quá trình viện trợ vũ khí, khí tài của Liên Xô cho cách mạng Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975.

Từ khóa: cách mạng Việt Nam, Liên Xô, viện trợ vũ khí.

ABSTRACT

The weapon and ammunition assistance of socialist countries to Vietnamese revolution was greatly enormous. The Soviet Union was one of the countries which offered the most assistance of weapons and ammunition to the Vietnamese revolution. This article presents the process of weapon and ammunition aid of the Soviet Union to the Vietnamese revolution from 1965 to 1975.

Key words: Vietnamese revolution, The Soviet Union, weapon aid.

 

[1] Khoa Tiểu học - Mầm non –Trường Đại học Đồng Tháp

[2] Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sài Gòn

 

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế