.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

TỪ CUỐN SÁCH NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẾN QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở CẤP 2

24-02-2017

FROM TEXTBOOKS OF VIETNAMESE LINGUISTICS AND LITERATURE TO THE INTEGRATION VIEWPOINT IN TEACHING VIETNAMESE LINGUISTICS AND LITERATURE AT SECONDARY SCHOOLS

PHẠM NGỌC HÙNG[1]

TÓM TẮT

           Bộ sách giáo khoa Ngữ văn trung học cơ sở (THCS) từ lớp 6 đến lớp 9 là bộ sách thể hiện rõ tinh thần tích hợp từ cái tên của nó: Ngữ văn (vốn từ ba cuốn sách trước đó là Văn học-Tiếng Việt-Làm văn). Hơn nữa, bộ sách còn được tích hợp về nội dung, về cấu trúc, về hoạt động trên lớp thông qua câu hỏi chuẩn bị. Cùng với sách giáo khoa, sách giáo viên đã là định hướng lớn cho việc soạn bài của các thầy, cô để những tiết học Ngữ văn phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của học sinh theo quan điểm tích hợp.

Từ khóa: đồng quy, đồng tâm, hàng dọc, hàng ngang, tích hợp.

ABSTRACT

The set of Vietnamese linguistics and literature textbooks at secondary schools, from grade 6 to grade 9, expresses clearly the integration viewpoint from its name - Vietnamese linguistics and literature which is the result of merging 3 previous books including Vietnamese literature, linguistics and essay writing. Moreover, it is also integrated in terms of content, structure and classroom activities through preparation questions. Together with those textbooks, teacher’s books are an important orientation for teachers to compose lesson plans which help Vietnamese linguistics and literature periods to develop students’ self-motivation and creativity following the integration viewpoint. 

Keywords: converged, concentric, vertical, horizontal, integrated.

 

[1]Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế