.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

KỸ THUẬT PHÂN MẢNH VÀ ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU THEO THUỘC TÍNH ƯU TIÊN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

24-02-2017

TECHNIQUE FOR DATA FRAGMENTATION AND ALLOCATION WITH THE ATTRIBUTE LOCALITY PRECEDENCE IN DISTRIBUTED DATABASE

           NGÔ VŨ HOÀNG TRUNG[1] 

TÓM TẮT

Ngày nay, nhiều tổ chức phân bố trên nhiều vị trí địa lý khác nhau như: các thành phố hay các quốc gia. Trong những trường hợp như vậy, việc xây dựng các hệ cơ sở dữ liệu tập trung đối với các tổ chức này thường là không thực tế và không kinh tế. Chính vì thế cơ sở dữ liệu (CSDL) phân tán đã ra đời, để thiết kế một CSDL phân tán một cách một cách tối ưu hiệu suất hệ thống và hiệu quả thì cần phải có kỹ thuật phù hợp.

Bài báo này trình bày kỹ thuật dùng để phân mảnh và định vị một cách hiệu quả đó là Kỹ thuật phân mảnh và định vị dữ liệu theo thuộc tính ưu tiên. Kỹ thuật này được áp dụng ở giai đoạn khởi tạo cũng như trong các giai đoạn còn lại của một hệ thống CSDL phân tán để phân vùng các quan hệ. Kết quả cho thấy, kỹ thuật được đề xuất có thể giải quyết vấn đề phân mảnh ban đầu của CSDL quan hệ cho các hệ thống phân tán một cách thích hợp.

Từ khóa: cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân tán, phân mảnh.

ABSTRACT

            Nowadays, many organizations are situated in different geographical locations including cities or countries. In such cases, it is impractical and uneconomic to create centralized database systems for those organizations. Therefore, the distributed database was created and it is necessary to have appropriate techniques for designing a distributed database with optimal system performance and efficiency.

            This paper presents the technique to fragment and allocate data effectively “technique for data fragmentation and allocation with the attribute locality precedence”. This technique was applied at the initial stage as well as the rest stages of a distributed database system to partition relationships. The results showed that the suggested technique was able to solve the initial fragmentation problem of relational database for distributed systems appropriately.

            Key words: database, distributed database, fragmentation.

 

[1] Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Tiền Giang.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế