.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH MỘT SỐ THUẬT TOÁN MÃ HÓA DỮ LIỆU ĐỐI XỨNG THUỘC DẠNG STREAM VÀ BLOCK

24-02-2017

ANALYSIS AND COMPARISION OF SEVERAL SYMMETRIC ENCRYPTION ALOGRITHMS OF STREAM AND BLOCK CIPHERS

                                                                                                             DƯƠNG VĂN HIẾU[1]

TÓM TẮT

Mã hóa đối xứng là một dạng của mật mã học đã được sử dụng từ thời cổ đại nhằm phục vụ cho việc mã hóa những thông tin bí mật. Ngày nay, mã hóa là một trong những phương pháp hữu hiệu để bảo mật thông tin trên máy tính. Hiệu quả của các thuật toán mã hóa đối xứng phụ thuộc vào các yếu tố như độ dài của khối dữ liệu, độ phức tạp của thuật toán, độ khó và thời gian bẻ khóa,… Một thuật toán mã hóa được xem là hiệu quả nếu nó bảo mật được dữ liệu trong thời gian đủ lớn và thực hiện việc mã hóa, giải mã nhanh hơn những thuật toán khác. Bài báo này phân tích và so sánh hoạt động của một số thuật toán mã hóa đối xứng dựa trên khái niệm thời gian thực hiện việc mã hóa và hiệu ứng tuyết lỡ. Từ kết quả thực nghiệm, bài báo đưa ra những kết luận thú vị về hiệu quả của các thuật toán mã hóa chuẩn, các thuật toán mã hóa nâng cao mà những kết luận này có thể chưa được đề cập ở những bài báo trước đây.

Từ khóa: AES, Block ciphers, DES, One-time-pad, RC4, Stream ciphers.

ABSTRACT

Symmetric encryption is a kind of cryptography which has been used since ancient time to encrypt scerect information. Today, encryption is one of effective methods to secure confidential information on computers. The effects of symmetric encryption algorithms depend on several factors including the length of data blocks, algorithm complexity, difficulty level and time needed to crack an encrypted message, etc. An encryption algorithm is effective if it can perform the data security for a longer time and faster decipher and encryption than others. This paper analyses and compares the performance of several symmetric encryption algorithms based on the definition of encryption time and avalanche effect. Based on the experimental results, the paper shows many interesting conclusions of effects of standard and advanced encryption algorithms which have not been presented in previous papers.

Key words:  AES, Block ciphers, DES, One-time-pad, RC4, Stream ciphers.

 

[1] Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế