.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

CHẶN TRÊN CHO CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP s = 8 ĐIỂM BÉO ĐỒNG BỘI CÙNG NẰM TRÊN 4 – PHẲNG TRONG pn

24-02-2017

UPPER BOUND FOR THE REGULARITY INDEX OF s = 8 WITH EQUIMULTIPLE FAT POINTS ON 4 – PLANE IN Pn

PHAN VĂN THIỆN[1]

                                                                                          NGUYỄN DUY ÁI NHÂN[2]

TÓM TẮT

Trong bài báo này chúng tôi chứng minh giả thuyết của Ngô Việt Trung về chặn trên cho chỉ số chính quy của tập s = 8 điểm béo đồng bội cùng nằm trên 4- phẳng trong Pn.

            Từ khóa: chỉ số chính quy, điểm béo, giả thuyết Ngô Việt Trung.

ABSTRACT

This paper will show the proof of Ngo Viet Trung’s conjecture about the upper bound for the regularity index of s=8 with equimultiple fat points on 4 – plane in Pn.

Key words: regularity index, fat points, Ngo Viet Trung’s conjecture.

 

[1,2] Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Huế

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế