.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

SO SÁNH KẾT QUẢ GIỮA PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ RỜI RẠC VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN THEO ANSYS KHI PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH KHUNG CÓ LIÊN KẾT NỬA CỨNG

24-02-2017

COMPARISION OF RESULT BETWEEN DISCRETE ELEMENT METHOD AND FINITE ELEMENT METHOD BASED ON ANSYS PROGRAM UNDER THE ANNALYSIS OF FRAME STABILITY WITH SEMI-RIGID CONNECTIONS

                                                        ÔNG KIM MINH[1]

TÓM TẮT

            Trong các phương pháp tính toán kết cấu, phương pháp Phần tử Hữu hạn (PTHH) được sử dụng rộng rãi và có độ chính xác cao. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những phương pháp mô phỏng khác tin cậy và đơn giản để giải quyết các bài toán đặc thù khác nhau vẫn rất cần thiết. Trong bài báo này, tác giả sẽ sử dụng phương pháp Phần tử Rời rạc (PTRR) để phân tích ổn định khung, đồng thời so sánh kết quả giữa phương pháp PTRR và phương pháp PTHH theo Ansys khi phân tích ổn định khung có liên kết nữa cứng. Chương trình LANE_FRAME được xây dựng trên Matlab dựa trên cơ sở phương pháp này được dùng để khảo sát một số ví dụ cụ thể, kết quả cho thấy phương pháp PTRR đơn giản và hiệu quả khi sử dụng.

Từ khóa:  liên kết nửa cứng, phương pháp Phần tử Hữu hạn, phương pháp Phần tử Rời rạc.

ABSTRACT

            Among the methods of structural analysis, the Finite Element Method (FEM) is widely used with high accuracy. However, it is also necessary to find other simple and reliable methods for solving different particular problems. In this paper, the Discrete Element Method (DEM) was used to analyze the frame stability together with the comparision of result between discrete element method and finite element method based on Ansys program under the annalysis of frame stability with semi-rigid connections. The PLANE_FRAME program, which was formed in Matlab based on this method, was utilized to investigate several specific examples; the result showed that the Discrete Element Method is simple and effective in use.

Key words: semi-rigid connections, finite element method, discrete element method.

 

[1] Khoa Xây dựng - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế