.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

24-02-2017

SOLUTIONS TO PERFECT THE DISTRIBUTION CHANNELS OF SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION (SABECO) IN TIEN GIANG PROVINCE

LÊ PHẠM CÔNG HOÀNG[1]

TÓM TẮT

Bài báo trình bày những giải pháp đảm bảo được lợi thế cạnh tranh của SABECO trong bối cảnh nhiều thương hiệu bia nổi tiếng của các công ty bia trong và ngoài nước cùng kinh doanh trên thị trường. Điểm mới của bài báo là nêu bật lên những giải pháp trọng tâm, thiết thực, nhằm tăng tính cạnh tranh và góp phần hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm bia Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bài báo đã đánh giá kênh phân phối trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo 5 nhóm nhân tố: Chương trình hỗ trợ - Năng lực phục vụ (1), Các điều khoản đảm bảo (2), Hoạt động quản lý bán hàng của nhân viên thị trường (3), Chính sách trợ giá (4), Chương trình khuyến mại (5).

Kết quả phân tích cho thấy, có 2 nhân tố chính tác động đến kênh phân phối là Chương trình khuyến mại và Chương trình hỗ trợ - Năng lực phục vụ. Trên cơ sở đó, bài báo đã đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối của Công ty.

Từ khóa: bia, hoàn thiện kênh phân phối.

ABTRACT

This paper proposes solutions for ensuring the competitive advantage of Saigon beer-alcohol-beverage joint stock corporation (SABECO) against other domestic and foreign beer companies with many famous beer brands in the market. Its new aspect is to highlight significant and practical solutions in order to increase the competitiveness and partly perfect the distribution channels of Saigon beer products in Tien Giang province.

This paper evaluates the distribution channesl in Tien Giang province based on 5 groups of factors including supporting programs - serving capacity (1) gurantee terms and conditions (2), sales management activities of market workers (3), subsidy policy (4), and promotion programs (5).

The results showed that the two main factors affecting the distribution channels were the promotion programs and the supporting programs - serving capacity. Thence, 5 solutions are proposed to perfect the distribution channels of SABECO.

Key words: beer, perfect the distribution channels.

 

[1] Chủ đại lý cấp 1 Công ty Bia Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế